Klagenemnda for kvoteordningen for melk

Alle vedtak som Landbruksdirektoratet fattar i medhald av kvoteforskrifta kan ein klage på til Klagenemnda for kvoteordninga.

Klagenemnda består av fire faste medlem. Desse nemnast opp av Landbruks- og matdepartementet for ein periode på to år. To av medlema nemnast opp etter forslag frå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.   

Om Klagenemnda for kvoteordningen for melk

Opprettet: 1983

Opphørt: 2018

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo

Eget nettsted: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/melk/melkekvoter#klagenemnda-for-kvoteordninga

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Behandling av klage- og dispensasjonssøknader i forbindelse med den løpende forvaltning av kvoteordningen for melk.