Statsallmenningsutvalget

Statsallmenningsutvalget skal gjennomgå lovverket for statsallmenningene og komme med forslag til forenkling og modernisering av lovverket. Lovverket består av lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) og lov 19. juni 1992 nr. 60 om skogsdrift m.v. i statsallmenningene (statsallmenningsloven). Utvalget er sammensatt av de interessene som gjør seg gjeldende i statsallmenningene.

Om Statsallmenningsutvalget

Opprettet: 2016

Opphørt: 2018

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Statsallmenningslovverket består i dag av lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) og lov 19. juni 1992 nr. 60 om skogsdrift m.v. i statsallmenningene (statsallmenningsloven). Lovutvalget skal vurdere mulige forenklinger i lovverk og administrasjon, blant annet skal utvalget ta sikte på å utarbeide en samlet lov for statsallmenningene. Utvalget skal ta utgangspunkt i de grunnleggende rettslige forholdene, og videreføre sentrale rettigheter og prinsipper. Utvalget skal legge vekt på at lovverket skal fremme lokal verdiskaping, og på betydningen av det lokale selvstyret.