Ansvarsområder

Nærings- og handelsdepartementets politikkområder

Nærings- og handelsdepartementet har sektor­overgripende ansvar for næringspolitikken.

Det er mange områder som har betydning for næringspolitikken - skattepolitikk, arbeidsmarkedspolitikk, energipolitikk og konkurransepolitikk. I tillegg har samferdsel, forskning og utdanning, fiskeri, landbruk og energi, miljø- og klimapolitikk, distrikts- og regionalpolitikk, helse- og sosialpolitikk samt kultur- og mediepolitikk betydning for næringspolitikken.


På sektorer utenfor departementets ansvarsområde, arbeider vi for å påvirke utformingen av rammebetingelsene, slik at de blir i tråd med det overordnede målet om å legge til rette for størst mulig verdiskaping i norsk økonomi.


Internasjonalt regelverk har også betydning for norsk verdiskaping. En viktig del av Nærings- og handelsdepartementets arbeid er å påvirke dette regelverket. Det skjer bl.a. gjennom arbeid i ulike internasjonale organisasjoner.


Departementet har ansvar for å utforme næringsrettede virkemidler knyttet til forskning, innovasjon, omstilling og internasjonalisering. Virkemidlene skal stimulere og styrke norsk næringsliv. Nærings- og handelsdepartementet forvalter også statens direkte eierandeler i selskaper innenfor en rekke sektorer i norsk næringsliv.