90 000 mennesker er i dag direkte sysselsatt i maritime bedrifter, en stor andel av disse i ..." /> 90 000 mennesker er i dag direkte sysselsatt i maritime bedrifter, en stor andel av disse i ..." />

Maritime næringer og skipsfart

Norge er en av verdens ledende nasjoner på det maritime området. Anslagsvis

90 000 mennesker er i dag direkte sysselsatt i maritime bedrifter, en stor andel av disse i distriktene. De maritime næringene omfatter redere, skipsbyggere, utstyrsleverandører og tjenesteleverandører, for eksempel innen finans og klassifisering, samt forsknings- og kompetansemiljøer. Den maritime industrien er nært knyttet till offshoreindustrien og fiskeri- og havbruksnæringene.

 

I Soria Moria-erklæringen slår regjeringspartiene fast at maritime næringer skal være et satsingsområde i regjeringens næringspolitikk. Norge skal være en verdensledende nasjon innen maritim forskning, kompetanseutvikling og nyskaping. I dag har vi en internasjonalt ledende maritim industri, med konkurransedyktige bedrifter innenfor hele bredden av maritim sektor.

 

De norske maritime næringene konkurrerer først og fremst på kvalitet og kompetanse. For å hevde seg i en stadig tiltagende internasjonal konkurranse må norske bedrifter evne å utvikle stadig nye produkter og tjenester. Derfor legger regjeringen vekt på å øke forsknings- og innovasjonsinnsatsen i de maritime næringene.

 

Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge har fått økte bevilgninger til brukerstyrt maritim forskning (MAROFF) og en ny ordning for maritim utvikling gjennom statsbudsjettet for 2006. Det foreligger forslag om ytterligere styrking av disse ordningene i budsjettet for 2007. Under disse to ordningene er det forslått å avsette i alt 30 millioner kroner til utvikling av NOx-relatert teknologi for å bidra til å redusere utslipp og gjøre skipsfarten mer miljøvennlig. Du kan lese mer om ordningene for maritim forskning og utvikling her (linker):

 

Nærings- og handelsdepartementet deltar i MARUT. MARUT-initiativet er et samarbeid mellom myndigheter, virkemiddelapparatet og de maritime næringene som retter seg mot å øke innsatsen innen maritim forskning og innovasjon.

Du kan lese mer om MARUT her:
http://www.marut.no/wip4/