Næringsrelevant forskning

Utnyttelse av kunnskap har gitt grunnlag for verdiskaping og velferd i alle samfunn til alle tider. Dersom norsk næringsliv skal komme styrket ut av globaliseringen og den økende konkurransen i de internasjonale markedene, må vi ta i bruk ny kunnskap.  Satsing på næringsrettet forskning er helt avgjørende.

 

Forskning og utvikling (FoU) er en av de viktigste kildene til innovasjon, omstilling og verdiskaping. Radikal innovasjon gir helt nye produkter og tjenester, mens gradvis innovasjon bidrar til å forbedre produkter og tjenester. I begge tilfeller spiller forskning, utvikling og kommersialisering en viktig rolle.

 

Forskning og utvikling i bedriftene bidrar til å forbedre både produktene og prosessene bak: Det gir også grunnlag for utvikling av nye produkter, forretningsområder eller helt nye bedrifter. Å drive egen FoU-virksomhet styrker også bedriftenes evne til å ta i bruk annen forskning og utvikling.

 

Regjeringen vil satse på forskning og utvikling som styrker det næringslivet vi har og som stimulerer til framvekst av nye virksomheter. Innen 2010 skal den samlede forskningsinnsatsen økes til 3 prosent av BNP. En sentral utfordring knyttet til dette målet er å stimulere næringslivets egen FoU-innsats. Dette stiller krav til innretningen av de offentlige virkemidlene. Derfor vil regjeringen særlig satse på tiltak som stimulerer næringslivets forskningsinnsats og på tiltak for nyttiggjøring av forskningsresultater.

 

Generelle virkemidler gir like muligheter for bedriftene når det gjelder tilgang til offentlige forsk­nings- og innovasjonsmidler. For å stimulere til økt FoU-innsats i små og mellomstore bedrifter er ordningen med skattefredag for FoU-prosjekter - Skattefunnordningen - et viktig virkemiddel. I tillegg til de generelle virkemidlene må det også satses spesielt på forskning og utvikling rettet mot næringer der Norge har spesielle fortrinn og hvor det er betydelig verdiskapingspotensial. Nærings- og handelsdepartementet prioriterer derfor tiltak som bidrar til:

 

  • Økt forskning og utvikling i etablert næringsliv
  • Særlig satsing på forskning innenfor reiseliv, romfart, innenlands bruk av gass og maritim sektor
  • Bedre samspill mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv

God tilgang på internasjonale forskningsresultater har alltid vært viktig for å utvikle  nasjonal kunnskap og teknologi. Norske forskere må delta i internasjonale prosjekter. Økende internasjonalisering og raske endringer i kunnskap og teknologi representerer utfordringer og muligheter for norsk næringsliv. Internasjonalisering er en sentral del av FoU-politikken og innovasjonspolitikken.

 

Norge deltar aktivt i utformingen av EUs 7. rammeprogram for forskning, Eureka, den europeiske romfartsorganisasjonen ESA og gjennom bilateralt forskningssamarbeid med andre land. Europakommisjonens forslag til «Competitiveness and Innovation Framework Programme» (CIP) er under vurdering med tanke på eventuell norsk deltakelse. Det er også viktig for næringsliv og forskningsmiljøer at vi i større grad enn i dag evner å tiltrekke oss internasjonale FoU-investeringer.