Reiseliv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Reiseliv er blant verdens raskest voksende næringer. Målet er at norske reiselivsnæringer skal ta sin del av denne veksten. I 2007 vil regjeringen derfor legge fram en nasjonal strategi for reiselivsnæringene med fokus på utfordringer og muligheter, og hvordan man i samarbeid mellom alle berørte aktører kan bidra til utvikling og bærekraftig vekst i næringene.

Reiselivet står for ca. 4 prosent av BNP og sysselsetter ca  7 prosent av den norske arbeidsstyrken og er et område hvor vi har naturgitte forutsetninger for å lykkes. Næringene er også viktig som basisnæring i mange lokalsamfunn med positive ringvirkninger for annet lokalt næringsliv. Redusert aktivitet i tradisjonelle næringer som landbruk og fiske har skapt en økende interesse for reiselivsnæringene og deres muligheter for å supplere og gi grunnlag for å opprettholde de tradisjonelle næringene.

Nye trender i etterspørselen harmonerer godt med hva norsk reiseliv kan tilby. Dette gode muligheter for vekst. Flere land satser nå på turisme og konkurransen i markedet skjerpes til tross for et økende antall reisende.

Satsingen på profilering og markedsføring av Norge som reisemål er forsterket gjennom lanseringen av den reviderte merkevarestrategien for Norge som reisemål. Merkevarestrategien skal bidra til å snu trenden med fallende markedsandeler og gi oss en ledende posisjon som reisemål for opplevelser i vakker og ren natur.

De siste ti årene har naturbasert opplevelsesturisme stått for den største veksten globalt. Dette gir norsk reiselivsnæring nye muligheter. Norge er et av svært få land som har underskrevet National Geo­graphic sitt charter for geoturisme. Her forplikter vi oss til å utvikle turisme som ivaretar, forsterker og framhever et steds lokale egenart som miljø, kultur, estetikk og kulturarv.

I tillegg til profilering skal innsatsen konsentreres om følgende områder: 

  • Lønnsomheten i reiselivsnæringene avhenger av evnen til å utvikle produkter som møter etterspørselen fra de reisende. Derfor er innovasjon helt nødvendig. I forhold til andre næringer er reiselivs­næringene preget av lav innovasjonsevne.
  • De reisende stiller stadig større krav til viten og kunnskap fra tilbyderne. Kompetansebygging er nødvendig for å imøtekomme dette kravet. Næringene må derfor i større grad enn i dag investere i kompetanseoppbygging.
  • Samarbeid mellom aktører i norske reiselivs­næringer blir stadig viktigere ettersom turister i stadig større grad etterspør produkter som består av flere aktiviteter. For å gi turistene det de krever og en god helhetlig opplevelse av norsk natur og kultur er samarbeidet internt i næringene viktig.