VideRe-prosjektet

eRegelprosjektet / VideRe-prosjektet

eRegelprosjektet har siden 1999 arbeidet med å få fjernet rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon i lover, forskrifter og instrukser. Dette arbeidet har bidratt til en vellykket ”opprydding” og har bl.a. resultert i at man har gjort endringer i 39 lover og om lag 20 forskrifter. (Se nedenfor)

eRegelprosjektet har oppnådd ønsket resultat. Dette kommer bl.a. frem i rapporten ”Elektronisk forretningsdrift – hindringer og tiltak” (desember 2002) fra Agderforskning. I rapporten står at den største ”rettslige hindringen” per i dag er manglende kjennskap til endringer i lov- og regelverk knyttet til elektronisk forretningsdrift, deriblant hvorvidt regelverket åpner for elektronisk kommunikasjon eller ikke. Departementet har også bemerket seg at man ved regelutforming i dag tar høyde for elektronisk kommunikasjon. Dette gjelder særlig innenfor mange av de lovområder som var unntatt i eRegelprosjektet.

På denne bakgrunn har Nærings- og handelsdepartementet kommet til den konklusjonen at det er bedre å legge tid og ressurser på annen type av virksomhet enn å arbeide videre med å få fjernet rettslige hindringer i regelverket. Som en konsekvensen av det har departementet i februar 2003 besluttet å avslutte eRegelprosjektet, og etablere et nytt prosjekt (”VideRe-prosjektet”).

Som sin første oppgave skal VideRe-prosjektet arrangere et seminar den 26. mai 2003 (se ovenfor) om elektronisk handel og forretningsdrift.

Hvis du fortsatt finner rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon, kan dette meldes til prosjektet

eRegelprosjektet

Regjeringens har som målsetting at elektronisk kommunikasjon skal bli like akseptert, tillitsvekkende og ha samme juridiske holdbarhet som tradisjonell skriftlig kommunikasjon. På bakgrunn av dette ble eRegelprosjektet igangsatt i begynnelsen av 1999. Prosjektet ledes av Nærings- og handels-departementet sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Justisdepartementet.

eRegelprosjektet har som mål å fjerne alle unødige rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon. Begrepet elektronisk kommunikasjon skal forstås vidt og omfatter all elektronisk samhandling, som for eksempel elektronisk avtaleslutning, elektronisk rapportering, elektronisk markedsføring, elektronisk betaling og elektronisk levering, samt elektronisk saksbehandling, inkludert underretning om vedtak. Dette kan være kommunikasjonen mellom næringsdrivende, mellom private, i forvaltningen eller mellom disse gruppene.

Kartleggingsrapporten (juni 2000

Ot.prp. nr. 108 (2000-2001) og Ot. prp. nr. 9 (2001-2002)

Prosjektets videre arbeid

Ved spørsmål om VideRe-prosjektet ta kontakt med:

Thomas Myhr
Seniorrådgiver
Tlf: 22 24 02 33
e-post-adresse: thomas.myhr@nhd.dep.no

Geir Bj. Sætre
Seniorrådgiver
Tlf: 22 24 66 84
e-post-adresse: geir-bjarte.satre@nhd.dep.no