Kartleggingsrapporten

Kartleggingsrapporten ble lagt frem sommeren 2000, og denne ga underlag og inspirasjon til det videre regelverksarbeidet med å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon.

Alle departementer – sammen med underliggende etater – gjennomgikk 1999 sitt regelverk for å finne hindringer for elektronisk kommunikasjon. Disse hindringene er blitt innrapportert til Nærings- og handelsdepartementet. Kartleggingsrapporten er basert på de innrapporterte hindringene.

Rapporten er systematisert i forhold til forskjellige typer av begrep som brukes i lover, forskrifter og instrukser. Blant de mest sentrale begrepene er krav om "skriftlighet", "underskrift", "dokument" og "original". I rapporten drøftes begrunnelsen for de forskjellige kravene. Man vurderer hvilke funksjoner som f.eks. skriftlighet kan ha og hvilke hensyn som må ivaretas for at det skal være mulig å åpne opp for elektronisk kommunikasjon. Denne fremgangsmåten er bl.a. i tråd med UNCITRALs arbeid med å opprette en modellov om elektronisk kommunikasjon. Denne metoden er blitt kalt for "funksjonell ekvivalens".

Etter denne gjennomgang kom det fram at det er mange forskjellige begrunnelser for eksisterende formkrav og prosedyre og at det er mange hensyn som man kan ønske å ivareta selv om ikke alle er relevante ved hvert tilfelle. På bakgrunn av dette kan ikke alle begrepene tolkes på samme måte i alle bestemmelser.