Beskrivelse av kartleggingsprosjektet

Mandat

I prosjektbeskrivelsen til dette prosjektet, datert 18. desember 1998, står bl.a. følgende:

"Målet med prosjektet er å gi elektronisk kommunikasjon samme rettsvirkninger som tradisjonell papirbasert kommunikasjon i den grad det er forsvarlig og hensiktsmessig. Regler som favoriserer papirdokumenter eller ikke legger til rette for bruk av elektroniske dokumenter må begrunnes særskilt.

Prosjektet skal:

  • utarbeide konkrete løsninger for å håndtere elektronisk kommunikasjon i aktuelt regelverk.
  • sikre at løsninger implementeres i de ulike regelverkene
  • bidra til å avmystifisere elektronisk kommunikasjon"

Sammen med Nærings- og handelsdepartementet og Arbeids- og administrasjons-departementet, sendte Justisdepartementet den 15. mars 1999 et brev til alle departementer ("påleggsbrevet").1 I dette brevet stod bl.a. følgende vedrørende det arbeid som skal utføres i prosjektet:

"Kjerneområdet for kartleggingen er å finne frem til og rydde vekk ubegrunnede forbud mot elektronisk kommunikasjon. Å begrense arbeidet til dette er likevel for snevert. Det er en glidende overgang fra regler som oppstiller forbud til regler som ikke gir tilstrekkelig gode rammebetingelser for bruk av elektronisk kommunikasjon. Så langt som råd er bør også slike regler omfattes av kartleggingen.

Det vil bli vurdert om det skal foreslås en egen lov som generelt likestiller elektronisk kommunikasjon med papirbasert kommunikasjon. Det innebærer at alle unntak fra en slik likestilling må identifiseres og begrunnes for å bli opprettholdt."

I påleggsbrevet står det også hvordan dette arbeid skal utføres:

"Prosjektet skal gjennomføres i flere etapper. Første etappe består som nevnt i at departementene kartlegger lover, forskrifter og instrukser på sine områder for å finne frem til bestemmelser som ikke er eller virker teknologinøytrale. Kartleggingen forutsetter en systematisk gjennomgang av eget lov- og regelverk…Prosjektledelsen vil deretter… i samarbeid med referansegruppen analysere funnene med sikte på å verifisere problemstillinger og hvilke hensyn som ligger bak hindringene i regelverket. Dette vil gi grunnlag for modelløsninger som departementene kan bruke for å få til gode, ensartede og teknologinøytrale regler på sine områder."

Prosjektsekretariatets forståelse av mandatet

Etter å ha mottatt rapportene fra departementene, er det således prosjektledelsens oppgave å gå gjennom funnene som er blitt innrapportert og ta stilling til følgende spørsmål:

  1. Er det mulig og ønskelig at handlingen som nevnes i bestemmelsen også skal kunne gjennomføres elektronisk?
  2. Hvis svaret er ja i punkt 1, må bestemmelsen endres?
  3. Hvis svaret er ja i punkt 2, hvordan skal endringen skje?

Dette prosjektet har ikke som mål å fjerne muligheten til å kommunisere ved bruk av papirdokumenter. Elektronisk kommunikasjon skal isteden være en alternativ kommunikasjonsform, som så langt som mulig likestilles med papirbasert kommunikasjon. Eksempelvis er krav om at mottatte dokumenter skal stemples ikke teknologinøytralt. Det betyr ikke at bestemmelsen må fjernes, da det fortsatt vil være aktuelt å sende og motta papirdokumenter. Prosjektet har imidlertid som mål å se om de hensynene som ligger bak kravet om å stemple også kan oppfylles ved elektronisk kommunikasjon, slik at de to kommunikasjonsformene likestilles.