Vedlegg 3: Kartlegging av bestemmelser i lover, forskrifter og instrukser som ikke legger til rette for elektronisk kommunikasjon

Rapporteringsskjema

Ved flere tilfeller er det blitt fremstilt ønske om at det opprettes et "skjema", at brukes ved innrapporteringen den 30. september 1999 til prosjektsekretariatet. Det er klart at et slikt skjema vil underlette arbeidet med kartleggingen samt også arbeidet for prosjektledelsen (sammen med referansegruppen) til å systematisere funnene og gi forslag til løsninger. Frem til i dag har vi fra prosjektledelsen vært noe i tvil om å opprette et slikt rapporteringsskjema, da det sannsynligvis finnes en stor "gråsone" som ikke kan defineres eller systematiseres, og at det på bakgrunn av dette finnes en risiko for at skjemaet kan være til mer skade enn til nytte.

Imidlertid etter å ha diskutert dette en gang til har vi besluttet å utforme et skjema. Det er ikke et skjema som systematiserer funnene i kartleggingen som så, men som har som utgangspunkt at selve rapporteringen skal skje på samme måte fra alle departementene. Rapporteringen skal skje i henhold til følgende matrise.

LOV/FORSKRIFT/INSTRUKS

(åååå-mm-dd nr)

Ikke i Lovdata

PARAGRAF

NR.

RELEVANT TEKST

KOMMENTAR

KONKLUSJON

Lov/forskrift/instruks– Fullstendig nummer på loven eller forskriften slik den er nevnt i lovdata (for eksempel "LOV 1918-05-31 4). Dessuten navnet på loven eller forskriften (for eksempel "avtaleloven"). Instrukser må angis på en slik måte at det er mulig å gjenfinne dem.

Ikke i Lovdata – Sett "X" i kolonnen dersom regelen ikke er med i Lovdatas databaser.

Paragrafnr. – Den aktuelle paragrafen i loven, forskriften eller instruksen der hindringen finnes.

Relevant tekst – Sitat av relevant regeltekst der man mener at det finnes en hindring.

Kommentar – Kommentar til hvorfor man mener at det er en hindring. Grenser regelen opp mot annet regelverk, anfør hvilket og hvilke myndigheter som administrerer regelverket. Opplysning om regelen baseres på EØS- regelverk eller annet internasjonalt regelverk.

Konklusjon - En vurdering av hvordan en avklaring av rettslig usikkerhet best kan skje: regelendring, avgi tolkningsuttalelse, rundskriv osv.

Utover dette skal det til rapporten vedlegges en oppramsing av alle lover, forskrifter og instrukser som har blitt kartlagt. Det vil da være mulig å se om en lov, forskrift eller instruks har blitt kartlagt eller ikke.

Som tidligere er blitt nevnt skal rapportering skje allerede når det er minste tvil om bestemmelsen legger til hinder for elektronisk kommunikasjon eller ikke. Vi ser derfor heller en overrapportering enn at noen hindring ikke kommer med. Selv om man i departement eller underliggende etat etter en diskusjon kommet frem til at det ev. ikke er en hindring, er det bedre at man tar den med og i konklusjonen nevner at man mener at det ikke er en hindring.

Rapporten skal oversendes i papirform men også i elektronisk form - innen 30. september 1999 - til:


Thomas Myhr
Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep.
0030 Oslo

Tlf. 22 24 02 33

thomas.myhr@nhd.dep.no

Oslo, 19. august 1999

Thomas Myhr

prosjektleder