Prosjektets videre arbeid

Arbeidet som nå er gjennomført viser at regelverket i all hovedsak ikke representerer rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon. Ved revisjon eller utarbeidelse av nytt regelverk i fremtiden, er det viktig at spørsmål omkring elektronisk kommunikasjon alltid vurderes, og at regelverket utformes teknologinøytralt. Proposisjonene som er fremlagt i høst vil i denne sammenheng ha stor verdi når det gjelder vurderinger, avveininger og valg av løsninger når utforming av teknologinøytrale bestemmelser skal vurderes.

Departementene er underrettet om dette i brev av 17. oktober 2001.

eRegelprosjektet har i sitt videre arbeid fokusert på bl.a. følgende områder:

 • Generell høringsinstans og "rådgiver":
  Prosjektet skal innenfor alle rettsområder arbeide for at unødige hindringer for elektronisk kommunikasjon fjernes, og gi støtte til pågående regelverksarbeid. Viktigere høringsutkast vedr. regelverksendringer skal gjennomgås for å sikre at spørsmål vedr. elektronisk kommunikasjon er ivaretatt. Prosjektet skal videre bl.a. basert på opplysninger om hindringer for elektronisk kommunikasjon som kommer inn på eregelprosjektet@nhd.dep.no ta kontakt med regelforvalterer for å få hindringer fjernet.
 • Forskrift til forvaltningsloven:
  AAD arbeider med en forskrift til forvaltningsloven om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning. Det er viktig at denne forskrift kommer på plass og at det koordineringsutvalg som skal nedsettes etter forskriften arbeider videre med valg av "standarder" for kommunikasjon med og i forvaltningen.
 • Utredningsinstruksen:
  Prosjektet skal ta kontakt med AAD om at det i utredningsinstruksen må nevnes at konsekvensutredningen (kapittel 2) også skal omfatte utredning av spørsmål vedr. elektronisk kommunikasjon.
 • Tinglysning:
  Tinglysning har vært unntatt fra prosjektet. Per i dag hindrer regelverket elektronisk tinglysning. Justisdepartementet arbeider med en revisjon av dette regelverk. De har fremmet St.meld. nr. 13 (2001-2002) om Fremtidig organisering av tinglysning i fast eiendom. Brønnøysundsregistrene (BR) ønsker at regelverket justeres slik at de kan begynne med elektronisk tinglysning av salgspant i motorvogn (løsøreregisteret). Prosjektet skal arbeide for at det foretas endringer i regelverket for å åpne for elektronisk tinglysning.

 • Tvisteloven:
  Dette området har vært unntatt fra prosjektet. Tvistemålsutvalget har lagt frem NOU 2001:32 om ny tvistelov. I kapittel 23 omhandles tvisteloven og IKT. Utgangspunktet er at den nye tvisteloven må være tilpasset modern IKT.
  • Det stilles to spørsmål i NOUen som trenger å avklares. (i) Omfatter konklusjonene i NOU 2001:10 uten penn og blekk også domstoler, og (ii) omfatter unntaket i § 5 i lov om elektronisk signatur også domstoler? Prosjektet bør delta i å gi svar på disse spørsmålene.
  • I NOU 2001:32 drøftes det ikke nærmere om hvilke krav som skal stilles ved fremleggelse av elektroniske bevis. Hvordan skal elektroniske dokumenter, særlig dersom de er blitt undertegnet av en elektronisk signatur, legges frem for domstolen? Hvordan skal domstolen kunne sikre at signaturen er riktig mv.? Vil det kreves ytterligere prosedyrebestemmelser i forhold til slike bevis?
 • Finansmarkedområdet (FIN):
  Prosjektledelsen skal følge opp arbeidet innenfor dette områder, herunder bl.a.:
  • Lover om banker, forsikringsvirksomhet mv. :
   Lovene er under revisjon og har ikke vært en del av prosjektet. NOUene 1998:14 og 2001:23 er til behandling i FIN. Det er ventet en ytterlige utredning fra Banklovkommisjonen.
  • Regnskapsloven:
   Lovens bestemmelser om "registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger" er under særlig revisjon. Et lovforslag vil sannsynligvis bli fremmet for Stortinget i løpet av 2002.
  • Revisorloven:
   Loven stiller krav om dokumentasjon. Ev. behov for avklaringer vil bli ivaretatt ved. revisjon av regnskapsloven. En NOU ventes i løpet av våren 2002.
 • Statens Økonomireglement (elektronisk faktura):
  Ifølge Finansdepartementet har men fjernet de rettslige hindringene for elektronisk kommunikasjon i økonomireglementet. Imidlertid kan det fortsatt finnes hindringer i instrukser mv. som hindrer bl.a. bruk av elektronisk faktura. Skattedirektoratet har en forskrift som stiller krav om fakturas innhold mv. som innebærer "papirfaktura". Prosjektledelse i eRegelprosjektet skal ta kontakt med FIN / Skattedirektoratet for å sikre at ev. forskrift / instruks som hindrer elektronisk fakturahåndtering fjernes eller tolkes til å også omfatte elektronisk faktura.