Fakta-ark: Handelsavtaler

Nærings- og handelsdepartementet har ansvaret for Norges handelsavtaler med utlandet. De norske hovedprioriteringene nå er Kina, India og Russland.

16. november 2010

Nærings- og handelsdepartementet har ansvaret for Norges handelsavtaler med utlandet. De norske hovedprioriteringene nå er Kina, India og Russland.


Kina
• Forhandlingene mellom Norge og Kina har kommet godt i gang og det er avholdt åtte forhandlingsrunder til nå.

• En handelsavtale mellom Norge og Kina vil bety mye for norsk næringsliv. En handelsavtale vil bidra til økt lønnsomhet for konkurranseutsatte næringer, noe som igjen betyr at mange norske arbeidsplasser trygges.

• Hensynet til bærekraftig utvikling, MR og arbeidstagerrettigheter vektlegges fra norsk side i alle våre forhandlinger, også med Kina.

India
• Den femte og foreløpig siste forhandlingsrunden mellom EFTA og India ble avholdt i august 2010. Neste runde finner sted i uke 45.

• Det kan ta tid å få på plass en god avtale med India. Trond Giske var i India i uke 43 der han hadde møter med representanter for norsk og lokalt næringsliv.

• Potensialet for økt handel er betydelig. India er en fremvoksende stormakt som berører norske interesser på en rekke områder. Samarbeid innen skipsfart, helse, forskning og klima/miljø blir stadig viktigere. Det er en spesielt sterk utvikling på næringssiden – Norge og India utfyller hverandre på en svært god måte.

Russland, Kasakhstan og Hviterussland
• I forbindelse med EFTAs halvårlige ministermøte i Geneve 23. november, vil EFTA drøfte oppstart av forhandlinger med Russland, Kasakhstan og Hviterussland. Første forhandlingsrunde er planlagt å finne sted i januar 2011. Norge er talsmann for EFTA-landene i forhandlingene.

• Både Russland, Kasakhstan og Hviterussland er nå i forhandlinger om å tiltre WTO. Russlands tiltredelsesprosess til WTO har vist god framdrift i høst. Inntrykket er at Russland kan bli WTO-medlem i løpet av 2011, men mye arbeid gjenstår fortsatt.

• Russland er en viktig handelspartner for Norge, og russisk medlemskap i WTO er viktig for oss. Gode og stabile rammebetingelser er viktige forutsetninger for utbyggingen av næringsforbindelsene mellom Norge og Russland, ikke minst i nordområdene. Russisk tilslutning til WTO og en fremtidig handelsavtale vil bidra til dette.

• Norske næringsinteresser knytter seg først og fremst til Russland, men norske bedrifter har sterke kommersielle interesser i energisektoren, noe som gjør Kasakhstan interessant.

Bærekraftig utvikling
• Det har fra mange vært ønske om å inkludere bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettigheter i våre handelsavtaler. Regjeringen tok i 2008 et initiativ i EFTA for å få tilslutning til dette.

• På sommerens ministermøte ble det besluttet å inkludere et kapittel om bærekraftig utvikling, med bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettigheter, som et felles utgangspunkt for EFTA i pågående og framtidige forhandlinger om handelsavtaler.

• Det er likevel grunn til å understreke at dette er nye og til dels omdiskuterte tema i forhandlinger om handelsavtaler. Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være en utfordring å få aksept for slike bestemmelser.

Status for andre EFTA-forhandlinger
• EFTA startet opp forhandlinger med Hong Kong i januar i år. Det har vært et godt driv i forhandlingene, og det er håp om at forhandlingene kan avsluttes i løpet av relativt kort tid.

• EFTA har i lengre tid vært interesserte i å starte forhandlinger med Indonesia. EFTA og Indonesia lanserte forhandlinger nå i juli 2010. Første forhandlingsrunde skal etter planen finne sted i februar 2011.

• Inngåtte handelsavtaler mellom EFTA og Gulf Cooperation Council (GCC), Serbia, Albania, Peru og Ukraina vil bli lagt fram for ratifisering i Stortinget i løpet av høsten 2010 eller våren 2011.

• Avtalen med Colombia ble undertegnet under EFTAs ministermøte i Genève i november 2008.

• Statssekretær Skogholt besøkte Colombia i uke 44. Formålet med besøket var å bli bedre kjent med situasjonen for fagforeninger og arbeidstakerrettigheter, samt å ha dialog om styrket økonomisk samarbeid. Med seg hadde Skogholt representanter fra fagbevegelsen og arbeidsgiversiden, i tillegg til embetsverk fra UD, AD og NHD.

• Arbeidet med å styrke dialogen med Colombia i lys av handelsavtalen, også når det gjelder menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, er et arbeid som regjeringen tar på alvor.

• Det er ikke fastlagt en tidsplan for ratifikasjon av handelsavtalen, og det er ikke besluttet når en proposisjon skal legges frem for Stortinget. Det er ikke regjeringens politikk å la være å ha kontakt med land hvor det er konflikter. Vi ønsker å påvirke ved tilstedeværelse og dialog. En handelsavtale er et instrument og arena for dialog, også om forhold som menneskerettigheter, næringslivets samfunnsansvar, miljø og arbeidsstandarder

Veien videre
• EFTA og Vietnam er nå godt i gang med å utarbeide en forstudie. Arbeidet med forstudien vil legge grunnlaget for beslutning om oppstart av forhandlinger når partene er rede.

• EFTA og Malaysia har blitt enige å inngå en samarbeidserklæring som et ledd i forberedelser til senere forhandlinger. Samarbeidserklæringen ble undertegnet i juli i år. Det er ikke satt noen dato for oppstart av forhandlinger.

• EFTA har besluttet å innlede forhandlinger med Bosnia Hercegovina og Montenegro. Dette vil være et viktig bidrag til integrering av disse landene i Europa. Erfaringer fra forhandlingene med Albania og Serbia tilsier at dette er prosesser som kan gjennomføres relativt raskt.