NFDs tilskudd til informasjon ressursforvaltning for 2018

Tilskuddsordningen skal fremme økt kunnskap, forståelse og aksept for bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser, medregnet sjøpattedyr.

Kapittel 919 post 79

 

Bevilgningen på posten er 840 000 kroner i 2018. I tillegg kommer overførte udisponerte midler fra 2017.

 

Tilskuddsordningen har følgende mål:

Fremme økt kunnskap, forståelse og aksept for bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser, medregnet sjøpattedyr.

 

Tilskuddsordningen skal bidra til

 • forståelse for en rasjonell utnyttelse av marine ressurser
 • å gjøre vitenskapelige data og kunnskap om norsk ressursforvalting tilgjengelig for beslutningstakere og publikum
 • å motvirke at ulike fiskearter og særlig sjøpattedyr, blir utpekt som truet på ikke-vitenskapelig grunnlag
 • å unngå boikottaksjoner og lovgivning rettet mot norsk forvaltning av marine ressurser

 

Målgruppe for tilskuddsordningen

Institusjoner og organisasjoner i Norge og andre land kan søke.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde:

 • Beskrivelse og mål for prosjektet.
 • Synliggjøring av hvordan prosjektet bidrar til å oppfylle målet for tilskuddsordningen.
 • Tidspunkt for start og avslutning av prosjektet.
 • Budsjett og finansieringsplan med oversikt over andre samarbeidspartnere.

Kriterier for tildeling

 • Tiltaket må bidra til minimum ett av målene for tilskuddsordningen.
 • Det gis ikke støtte til opprettelse av næringsvirksomhet, publisering av bøker, produksjon av film eller liknende.
 • Alle søknader vil være gjenstand for en faglig skjønnsmessig vurdering, og departementet forbeholder seg retten til å foreta en helhetlig totalvurdering av samtlige mottatte søknader til behandling.

Vilkår, oppfølging og kontroll

 • Det blir bare gitt tilskudd for ett år om gangen. Midlene skal brukes i det året tilskuddet er gitt, med mindre noe annet er fastsatt i tilsagnsbrevet.
 • Økonomiregelverket og bevilgningsreglementet ligger til grunn for tildeling av midlene.
 • Det må føres spesifisert regnskap for de tildelte midlene. Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen har anledning til å kontrollere hvordan midlene er brukt.
 • Ved avslutning av prosjektet skal det sendes regnskap og en kort rapport til Nærings- og fiskeridepartementet, som viser om målene for prosjektet er nådd.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Send søknaden til postmottak@nfd.dep.no eller Nærings- og fiskeridepartementet, postboks 8014 Dep, 0030 Oslo.

Spørsmål kan rettes til Oddbjørn Müller Grønvik i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf. 22246663

Til toppen