Tilskudd til sjømattiltak 2018

Nærings- og fiskeridepartementets tilskudd til sjømattiltak har som formål å stimulere til tiltak som bidrar til å øke sjømatkonsumet hos befolkningen. Det er satt av 7,6 millioner kroner i 2018. Pengene deles ut i to omganger, søknadsfristene er 15. mars og 1. september 2018.

Prioriteringer 2018

Regjeringen ønsker å styrke det forebyggende helsearbeidet og stimulere til et sunnere kosthold. En vridning av kostholdet mot fisk kan gi stor helsemessig effekt for den yngre delen av befolkningen.

Undersøkelser viser at barn og unge spiser mindre fisk enn det det helsemyndighetene anbefaler og kan gå glipp av viktige helsefordeler. Et usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene for sykdom og for tidlig død, både i Norge og i resten av verden. Positive matopplevelser med fisk og aktiv deltakelse i matlagingen gjennom oppveksten kan legge grunnlaget for gode kostholdsvaner og spisemønstre senere i livet. Tiltak der barn og unge deltar i tilberedningen av sjømaten fra den er en råvare til den ligger klar på tallerkenen blir prioritert.

I tillegg til folkehelseperspektivet, er det et formål å bidra til å synliggjøre at sjømaten er en viktig del av norsk natur- og kulturarv. Det er viktig at barn og ungdom får kunnskap om hvilke ressurser vi har i nærområdene og hva slags betydning norsk sjømatnæringen har, har hatt og kommer til å få for Norge i fremtiden. Tiltak som har som målsetning å styrke  sjømatens omdømme vil derfor også kunne motta støtte.

Målgrupper for tilskuddsordningen er institusjoner, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner i Norge.

Alle søknader vil være gjenstand for en faglig skjønnsmessig vurdering, og det foretas en helhetlig vurdering av mottatte søknader.

Kriterier for å motta støtte

  • Tiltaket skal komme felleskapet til gode og ha et nasjonalt, regionalt eller lokalt nedslagsfelt.
  • Det gis bare tilskudd for ett år om gangen. Midlene skal brukes i det året tilskuddet er gitt, med mindre noe annet er fastsatt i tilskuddsbrevet.
  • Det gis ikke støtte til fullfinansiering av prosjekter.
  • Tilskudd som etter EØS-avtalen regnes som statsstøtte, gis som hovedregel innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende reglene om bagatellmessig støtte. Departementet kan i særlige tilfeller gi offentlig støtte som overskrider bagatellmessig støtte.

Oppfølging og kontroll

Økonomiregelverket og bevilgningsreglementet ligger til grunn for tildeling av midlene.

Det må føres spesifisert regnskap for de tildelte midlene. Nærings- og fiskerideparte­mentet og Riksrevisjonen skal ha anledning til å kontrollere hvordan midlene er brukt.

Utbetaling av tilskuddet skjer etter anmodning til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ved avslutning av prosjektet skal Nærings- og fiskeridepartementet få tilsendt regnskap og en kort rapport til som viser om målene for prosjektet er nådd.

Praktisk informasjon

Spørsmål kan rettes til Nærings- og fiskeridepartementet på telefon 22 24 90 90. Søknadsskjema fylles ut og sendes til postmottak@nfd.dep.no

Søknadsfrist: 15. mars og 1. september 2018 

Søknadsskjema sjømattiltak 2018

Til toppen