NFDs tilskudd til sjømattiltak 2017

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til tiltak som på sikt er med på å øke sjømatkonsumet hos den norske befolkningen. Innenfor bevilgningen på kap. 900, post 77 er det satt av 8, 25 millioner kroner i 2017. Midlene tildeles i tre omganger. Fordelingen av midler i rundene er avhengig av søknadstilfanget innen hver søknadsfrist, som settes til 1. mars, 1. mai og 1. september 2017.

Prioriteringer 2017

Regjeringen vil styrke det forebyggende helsearbeidet og stimulere til et sunnere kosthold. Barn og unge spiser for lite sjømat og kan gå glipp av viktige helsefordeler. En vridning av kostholdet mot mer fisk kan gi stor helsemessig effekt for store deler av befolkningen i Norge.

Kostholdsvaner skapes tidlig i livet. Tiltak som bidrar til å øke sjømatkonsumet hos barn og unge er derfor høyt prioritert. Positive matopplevelser og delaktighet i matlagingen gjennom oppveksten legger grunnlaget for gode kostholdsvaner og spisemønstre som voksne. Derfor vil tiltak der barn og unge er delaktige i tilberedningen av sjømaten fra den er en råvare til den ligger klar på tallerkenen, bli prioritert. I tillegg kan tiltak som har som målsetning å styrke omdømmet til sjømatnæringen støttes.

Alle søknader vil være gjenstand for en faglig skjønnsmessig vurdering, og departementet tar forbehold om det kan bli gjort en helhetlig vurdering av mottatte søknader.

Målgrupper for tilskuddsordningen er institusjoner, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner i Norge.

Kriterier for å motta støtte

Tiltaket skal komme felleskapet til gode og ha et nasjonalt, regionalt eller lokalt nedslagsfelt.

Det gis ikke støtte til fullfinansiering av prosjekter.

Det gis bare tilskudd for ett år om gangen. Midlene skal brukes i det året tilskuddet er gitt, med mindre noe annet er fastsatt i tilskuddsbrevet.

Tilskudd som etter EØS-avtalen regnes som statsstøtte, gis som hovedregel innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende reglene om bagatellmessig støtte. Departementet kan i særlige tilfeller gi offentlig støtte som overskrider bagatellmessig støtte.

Oppfølging og kontroll

Økonomiregelverket og bevilgningsreglementet ligger til grunn for tildeling av midlene.

Det må føres spesifisert regnskap for de tildelte midlene. Nærings- og fiskerideparte­mentet og Riksrevisjonen skal ha anledning til å kontrollere hvordan midlene er brukt.

Utbetaling av tilskuddet skjer etter anmodning til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ved avslutning av prosjektet skal Nærings- og fiskeridepartementet få tilsendt regnskap og en kort rapport til som viser om målene for prosjektet er nådd.

Vedlagte søknadsskjema fylles ut og sendes til postmottak@nfd.dep.no

Spørsmål kan rettes til Nærings- og fiskeridepartementet, tlf. 22246398

 

Søknadsfrist: 1. mars, 1. mai og 1. september 2017