Sjømattiltak for 2021

Søknadsfristen gikk ut 20. juni, og det er ikke lenger mulig å sende inn søknad for 2021. Bevilgningen på kap. 900 post 77 Sjømattiltak er i år på 3 millioner kroner. Formålet med ordningen er å bidra til økt sjømatkonsum blant barn og unge.

Målgruppe
Målgrupper for tilskuddsordningen er institusjoner, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner i Norge.

Virkeområde
Tiltaket skal komme felleskapet til gode og ha et nasjonalt, regionalt eller lokalt nedslagsfelt.

Beløp
Øvre grense for tildeling av midler er 500 000 kroner.

Søknad og gjennomføring
Søknadsfristen gikk ut 20. juni, og det er ikke lenger mulig å sende inn søknad for 2021. Sjømattiltaket skal gjennomføres tidligst fra og med høsten 2021, med siste frist for gjennomføring og levering av sluttrapport 1. desember 2022.

Tildelingskriterier og prioriteringer
Følgende tiltak vil prioriteres:

  • Tiltak som involverer barn, unge i tilberedningen av sjømat.
  • Tiltak som bidrar til å øke kunnskapen om sjømaten som matvare/produkt.
  • Tiltak som bidrar til økt kunnskap om hvilken betydning norsk sjømatnæring har.
  • Tiltak som er avhengig av støtte fra ordningen for å kunne realiseres.
  • Større prosjekter som departementet vurderer særlig kan nå ut til relevante målgrupper (barn, unge, unge voksne) og som kan gi kontinuitet og langvarig effekt på kosthold/kostholdsvaner.
  • Prosjekter med digital formidling kan prioriteres.

Forhold som medfører at et tiltak faller utenfor ordningen
Det gis ikke midler til tiltak i fylkeskommunal eller kommunal regi, eller der kommunale midler anvendes.

Det gis ikke støtte til full finansiering av prosjekter.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som kommer inn under andre av NFDs støtteordninger.

Krav til søknadens form og innhold
Søknadsskjema finner du her: https://www.regjeringen.no/contentassets/a2e76bf87d5245e09ab428a12b363dd3/soknadsskjema-sjomattiltak-2021.docx

Søknadsfrist og -behandling
Departementet behandler mottatte søknader fortløpende. Søknadsfristen var 20. juni 2021.

Oppfølging og kontroll
Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene nyttes etter forutsetningene, jf. det statlige bevilgningsreglementets § 10 annet ledd og Lov om Riksrevisjonen § 12 tredje ledd.

Tilsagn om tilskudd vil inneholde krav til rapportering, regnskap og ev. revisorgodkjennelse av regnskapet.

Klageadgang
Klager behandles i henhold til reglene i forvaltningsloven. Eventuell klage skal framsettes for NFD. Dersom NFD ikke opphever eller endrer vedtaket som er påklaget, og klagen ikke skal avvises, legges saken fram for Kongen i statsråd til avgjørelse. Klagefristen er 3 uker etter at avslagsbrev er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29.


Skriftlige søknader sendes til
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep
0032 OSLO
e-post: postmottak@nfd.dep.no