Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til sjømattiltak 2019

Nærings- og fiskeridepartementets tilskudd til sjømattiltak har som formål å stimulere til tiltak som bidrar til å øke sjømatkonsumet hos befolkningen. Det er satt av 6,1 millioner kroner i 2019. Det kan søkes om midler til prosjekter fra utlysning, siste frist for søknad er 1. september 2019.

Prioriteringer 2019

Regjeringen ønsker å styrke det forebyggende helsearbeidet og stimulere til et sunnere kosthold. En vridning av kostholdet mot fisk kan gi stor helsemessig effekt for den yngre delen av befolkningen.

Undersøkelser viser at barn og unge spiser mindre fisk enn det det helsemyndighetene anbefaler og kan gå glipp av viktige helsefordeler. Et usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene for sykdom og for tidlig død, både i Norge og i resten av verden. Positive matopplevelser med fisk og aktiv deltakelse i matlagingen gjennom oppveksten kan legge grunnlaget for gode kostholdsvaner og spisemønstre senere i livet.

I tillegg til folkehelseperspektivet, er det et formål å bidra til å synliggjøre at sjømaten er en viktig del av norsk natur- og kulturarv. Det er viktig at barn og ungdom får kunnskap om hvilke ressurser vi har i nærområdene og hva slags betydning norsk sjømatnæring har, har hatt og kommer til å få for Norge i fremtiden. Tiltak som har som mål å styrke  sjømatens omdømme vil derfor også kunne motta støtte.

Målgrupper for tilskuddsordningen

  • Målgrupper for tilskuddsordningen er institusjoner, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner i Norge.
  • Det gis ikke midler til tiltak i fylkeskommunal eller kommunal regi, eller der kommunale midler anvendes.
  • Det gis kun tilskudd til tiltak som ikke kommer inn under andre av Nærings- og fiskeridepartementets støtteordninger.

Kriterier for å motta støtte

  • Tiltaket skal komme felleskapet til gode og ha et nasjonalt, regionalt eller lokalt nedslagsfelt.
  • Tiltaket skal involvere barn og unge i tilberedningen av sjømat. Tiltaket skal bidra til å øke kunnskapen om sjømat som matvare og produkt, og kunnskap om hvilke ressurser vi har i nærområdene, og hvilken betydning norsk sjømatnæring har for landet.
  • Det gis bare tilskudd for ett år om gangen. Midlene skal brukes i det året tilskuddet er gitt, med mindre noe annet er fastsatt i tilskuddsbrevet, for eksempel skoleåret 2019/-20.
  • Tiltak som er avhengige av støtte fra ordningen for å realiseres vil bli prioritert, med særlig vekt på ideelle organisasjoner, idrettslag og frivillige.
  • Det gis ikke støtte til fullfinansiering av prosjekter.
  • Øvre grense for søknad og tildeling av midler er 500 000 kroner.
  • Tilskudd som etter EØS-avtalen regnes som statsstøtte, gis som hovedregel innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende reglene om bagatellmessig støtte. Departementet kan i særlige tilfeller gi offentlig støtte som overskrider bagatellmessig støtte.

Alle søknader vil være gjenstand for en faglig skjønnsmessig vurdering.

 

Oppfølging og kontroll

Økonomiregelverket og bevilgningsreglementet ligger til grunn for tildeling av midlene.

Det må føres spesifisert regnskap for de tildelte midlene. Nærings- og fiskerideparte­mentet og Riksrevisjonen skal ha anledning til å kontrollere hvordan midlene er brukt.

Utbetaling av tilskuddet skjer etter anmodning til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ved avslutning av prosjektet skal Nærings- og fiskeridepartementet få tilsendt regnskap og en kort rapport til som viser om målene for prosjektet er nådd.


Praktisk informasjon

Spørsmål kan rettes til Nærings- og fiskeridepartementet på telefon 22 24 90 90.

Søknadsskjema fylles ut og sendes til [email protected]

Søknadsfrist: fortløpende, senest 1. september 2019

Søknadsskjema sjømattiltak 2019

 

Til toppen