Fiskeriforvaltning

Avdelingsdirektør Elisabeth Norgård Gabrielsen

Seksjon for fiskeriforvaltning har ansvar for de årlige bilaterale kvoteforhandlingene med andre stater (Russland, EU, Færøyene og Grønland) og de årlige kyststatsavtalene på de pelagiske bestandene (makrell, sild og kolmule). Seksjonen følger også de globale prosessene i FN knyttet til havrett og fiske og har et spesielt ansvar knyttet til oppfølging av FNs bærekraftsmål 14. Nasjonalt arbeider seksjonen med de årlige fiskerireguleringer (ex torsk, hyse, sei, hval, kongekrabbe, snøkrabbe etc), kontaktflaten mellom olje/fisk og regler om praktisk utøvelse av fisket i medhold av havressursloven. Oppfølging av NOU utvalgets rapprt om fremtidens ressurskontroll, problemstillinger knyttet til UUU-fiske og fiskerikriminalitet er også en del av seksjonens portefølje, sammen med et bistandsprosjekt under UDs bevilgning knyttet til arbeid mot fiskerikriminalitet i utviklingsland.