Seksjon for sjømathandel og WTO

Avdelingsdirektør Astrid Holtan

Seksjon for sjømathandel (SHW) har ansvar for saker som er relatert til handel med sjømat, enten de er av bilateral eller multilateral karakter (EU, WTO, FAO). Dette inkluderer tollspørsmål og tekniske eller veterinære bestemmelser som regulerer den bilaterale sjømathandelen, dokumentasjonskrav knyttet til bærekraftig forvaltning av sjømatprodukter som eksporteres til EU og USA, samt krav til miljømerking av sjømatprodukter. Seksjonen har også ansvaret for fremme av sjømateksporten gjennom oppfølging av Norges Sjømatråd og markedsavgiften for sjømat, samt NFD sitt arbeide med WTO-relaterte saker, herunder deltakelse i WTOs komiteer der dette er relevant. Arbeidet med handelstiltak som rammer norsk næringsliv og forhandlinger om nytt regelverk for fiskesubsidier i WTO inngår i seksjonens arbeid.