Seksjon for næringsøkonomi

Seksjonen arbeider med generell næringspolitikk og foretar økonomiske analyser. Seksjonen gir faglige råd om tiltak som legger til rette for effektiv konkurranse og hvilke veivalg som gir størst verdiskaping i norsk økonomi.

Gjennom dette skal seksjonen bidra til at også andre departementer ivaretar hensynet til verdiskaping og konkurranse i utformingen av politikk og regelverk. Arbeidsområdene omfatter blant annet konkurranseøkonomiske spørsmål, konkurransekraft og omstilling, økonomisk politikk, skatte- og avgiftspolitikk, finanssektoren og de private kapitalmarkedene, arbeidsmarkedet, pensjon og trygd, miljø- og klimapolitikk og konjunkturovervåking.