Seksjon for næringsøkonomi

Seksjonen arbeider med generell næringspolitikk, foretar økonomiske analyser og gir faglige råd om hvilke veivalg som gir størst verdiskaping i norsk økonomi.

Ansvarsområdene innebærer blant annet bidrag til politikkutforming og analyse av spørsmål og tiltak der hovedansvaret ligger i andre departementer, blant annet økonomisk politikk, skatte- og avgiftspolitikk, klima- og miljøpolitikk, finanssektoren og de private kapitalmarkedene, arbeidsmarkedet, pensjon og trygd, samt konjunkturovervåking.

Seksjonen arbeider også med spørsmål om konkurranseevne, økonomiens omstillingsevne og det grønne skiftet.