Budsjett- og etatsstyring

Seksjonen har ansvar for etatsstyringen av Brønnøysundregistrene (BR), Norges geologiske undersøkelse (NGU), Justervesenet (JV), Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) og Regelrådet.

Viktige oppgaver er å angi mål og resultatkrav for den enkelte etat, stille midler til disposisjon og følge opp etatene gjennom styringsdialogen. Seksjonen har også ansvar for å følge opp de årlige tilskuddene til Standard Norge, Visit Svalbard og reiselivsbevilgningen til Innovasjon Norge. Seksjonen samarbeider med de øvrige fagseksjonene i avdelingen for å ivareta helheten i styringen. Budsjettarbeid er nært knyttet til etats- og tilskuddstyringen.

Seksjonen samordner budsjettarbeidet i avdelingen opp mot årshjulet for statsbudsjettet og de ulike dokumentene som utarbeides i den sammenheng. Seksjonen behandler også en del saker som gjelder tiltak og forslag fra andre departementer, for eksempel saker som gjelder offentlig sektor.