Utvalg for grønn omstilling og økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge

Utvalget for grønn omstilling og økt bearbeiding ble gjort offentlig kjent 8. juni 2021 og skal levere sin rapport innen 1. mars 2022.

Mandatet til utvalget er å:

  • vurdere muligheter for grønn omstilling og fremtidig bærekraftig produksjon i sjømatindustrien, med særlig vekt på bearbeidingsleddet,
  • foreslå tiltak som kan bidra til økt bearbeiding,
  • gjennomgå siste års utvikling i sjømatindustrien med vekt på teknologi, innovasjon, eierskap og struktur.
  • identifisere hvordan gjeldende rammevilkår har bidratt til utviklingen,
  • kartlegge hvilke strukturer, regelverk og drivere som vil være viktig for sjømatindustriens rammevilkår og bearbeidingsgraden av fisk i Norge i tiden fremover

Prorektor Kathrine Tveiterås ved Universitetet i Tromsø leder utvalget, som også består av ytterligere 7 medlemmer med bakgrunn fra sjømatnæringen.

Utvalget bistås av et sekretariat i Nærings- og fiskeridepartementet.