Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret representerer stiftelsen utad.

Styret kan gi styremedlem rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas. Styret skal påse at regnskap og formueforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har for øvrig de oppgaver og det ansvar som følger av reglene i stiftelsesloven. Stiftelsen skal ha en daglig leder som ansettes av styret