Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Avdelingen har departementets overordnende administrative ansvar for det forsknings- og innovasjonspolitiske området. Våre oppgaver omfatter forvaltning av selskaper, etater og tilskuddsbevilgninger, samt politikkutvikling og -gjennomføring. Det er et mål at forsknings- og innovasjonspolitikken legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping.

Avdelingens oppgaver omfatter forvaltning av selskaper, etater og tilskuddsbevilgninger, samt politikkutvikling og -gjennomføring. Det er et mål at forsknings- og innovasjonspolitikken legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping. Avdelingen har ansvar for departementets bevilgninger til Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA, Design og arkitektur Norge (DOGA), Patentstyret, Norsk Romsenter, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Ansvaret omfatter også deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, hovedsaklig i EU og OECD, og bilateralt samarbeid.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for budsjett, styring og kapitalvirkemidler

  Seksjon for budsjett og styring har et koordinerende ansvar for avdelingens budsjettarbeid, eierstyring og tilskuddsforvaltning, samt forvalter avdelingens ansvar for kapitalvirkemidler. I tillegg jobber seksjonen blant annet med spørsmål om statsstøtte og evalueringer, og bistår i oppfølgingen av større investeringsprosjekter.

 • Seksjon for rammebetingelser for forskning og innovasjon

  Seksjonen arbeider for at den næringsrelevante forskningspolitikken utformes på en måte som bygger opp under innovasjon, omstilling og økt konkurransekraft i norsk næringsliv.

 • Seksjon for virkemidler for forskning og innovasjon

  Seksjonen har ansvar for å utvikle den målrettede forsknings- og innovasjonspolitikken og utvikle helhetlige og effektive virkemidler for oppstart, innovasjon, vekst og forskning i bedriftene.

 • Seksjon for infrastruktur

  Seksjonen har ansvar for romvirksomhet, nukleær infrastruktur og statlige investeringsprosjekter bl.a. innenfor disse. Seksjonen har etatsansvar for norsk nukleær dekommisjonering (NND) og bevilgningene til den nukleære forskningsvirksomheten til Institutt for energiteknikk (IFE).

 • Seksjon for marin forskning

  Seksjonen har ansvar for marin forskning; Dette omfatter Havforskningsinstituttet, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS , Nofima, Senter for hav og Arktis og Veterinærinstituttet. Seksjonen har ansvar for basisbevilgningen til de marine instituttene og for departementets marine virkemidler i Forskningsrådet . Seksjonen følger opp marin forskning i enkelte nasjonale og internasjonale fora.