Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Avdelingen har departementets overordnende administrative ansvar for det forsknings- og innovasjonspolitiske området. Våre oppgaver omfatter forvaltning av selskaper, etater og tilskuddsbevilgninger, samt politikkutvikling og -gjennomføring. Det er et mål at forsknings- og innovasjonspolitikken legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping.

Avdelingen har departementets overordnende administrative ansvar for det forsknings- og innovasjonspolitiske området. Våre oppgaver omfatter forvaltning av selskaper, etater og tilskuddsbevilgninger, samt politikkutvikling og -gjennomføring. Det er et mål at forsknings- og innovasjonspolitikken legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping.
 
Avdelingen har ansvar for departementets bevilgninger til Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA, Design og arkitektur Norge (DOGA), Patentstyret, Norsk Romsenter, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Ansvaret omfatter også deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, hovedsaklig i EU og OECD, og bilateralt samarbeid. Avdelingen er organisert i fire seksjoner.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Forskning

  Seksjonen arbeider for at den næringsrelevante og forvaltningsrettede forskningspolitikken utformes på en måte som bygger opp under innovasjon, omstilling og økt konkurransekraft i norsk næringsliv. Seksjonen har koordineringsansvaret for den næringsrettede forskningspolitikken i NFD, og har bl.a. det overordnede ansvaret for styringen av departementets bevilgninger til Norges forskningsråd. Ansvaret omfatter tildelinger til åpne konkurransearenaer rettet mot bredden av norsk næringsliv, samt enkelte tematiske virkemidler slik som marine og maritime forskningsprogrammer. Seksjonen har ansvaret for den næringsrettede delen av prioriterte teknologiområder som bioteknologi, IKT og nano-/materialteknologi. Videre har seksjonen ansvar for bevilgningene til den nukleære forskningsvirksomheten til Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller og i Halden. Tildelingen til IFE medfører en rekke oppgaver innenfor det nukleære området knyttet til lagring av nukleært avfall og planlegging for håndtering av anleggene ved nedstenging. Seksjonen har også det overordnede ansvaret for norsk romvirksomhet og den norske deltakelsen i Den europeiske romorganisasjonen (ESA). Seksjonen har blant annet etatsansvar for Norsk Romsenter og forvalter eieransvaret for de statlige selskaper innenfor romvirksomheten. Seksjonen deltar i internasjonalt forskningssamarbeid gjennom OECD, EU samt forskningssamarbeid med enkeltland, og håndterer utdannings- og kompetansesdaker i departementet.

 • Innovasjon

  Seksjonen har ansvar for styring av virksomheter og virkemidler rettet mot å fremme innovasjon, herunder Innovasjon Norge, SIVA, Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter, Design og arkitektur Norge (DOGA) samt departementets bevilgninger til Ungt Entreprenørskap.

 • Seksjon for analyse og utvikling

  Seksjonen har ansvar for å utvikle og innhente analyser for videreutvikling av innovasjonspolitikken og den næringsrelevante forskningspolitikken i samarbeid med andre berørte departementer.

 • Institutter og marin forskning

  Seksjonen har ansvar marin forskning og for bevilgningene til Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, virksomhetsstyring av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og eierstyring av Nofima og tilskudd til Veterinærinstituttet og den marine delen av SINTEF. Seksjonen har ansvar for forskningsinstituttpolitikken og forvalter departementets arenaansvar for de teknisk-industrielle instituttene og primærnæringsinstituttene.

Til toppen