Handelspolitisk avdeling

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Avdelingen bistår norske bedrifter i internasjonale markeder blant annet gjennom handelspolitiske tiltak som inngåelse av handelsavtaler og innsats for å profilere og fremme norsk næringsliv i utlandet.

Handelspolitisk avdeling arbeider for å fremme handel, norske investeringer i utlandet og forutsigbare rammebetingelser for norske bedrifter i internasjonale markeder. Dette gjøres gjennom handelsavtaler, WTO, oppfølging av det indre marked på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU og gjennom profilering av norsk næringsliv i internasjonalt.  Avdelingen har ansvar for de norske eksportfinansieringsordningene og for internasjonalt samarbeid om regelutvikling innenfor eksportfinansiering. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Jan Farberg, og består av fire seksjoner.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for handelsavtaler og WTO

  Seksjonen har ansvaret for bilaterale frihandelsavtaler, EØS-avtalens protokoll 9 (handel med fisk mellom Norge og EU). Seksjonen koordinerer departementets arbeid i Verdens handelsorganisasjon (WTO), Det europeiske frihandelsforbund (EFTA), OECDs handelskomité og FAOs underkomiteer for handel og matsikkerhet. Seksjonen arbeider også med CITES og tollspørsmål.

 • Seksjon for eksportfinansiering

  Seksjonen har ansvaret for det norske eksportfinansieringssystemet som består av garantier fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og lån fra Eksportkreditt Norge AS, samt oppfølging av gjenstående lån under den avviklede ordningen under Eksportfinans ASA (som forvaltet eksportkredittordningen før Eksportkreditt Norge). Seksjonen deltar i OECD og International Working Group (IWG) for å videreutvikle internasjonalt regelverk på området.

 • Seksjon for internasjonalisering

  Seksjonen arbeider med internasjonalisering av næringslivet og bilaterale nærings- og handelsspørsmål, bl.a. bilaterale økonomiske kommisjoner. Seksjonen tilrettelegger for næringslivsdelegasjoner ved statsbesøk og offisielle besøk. Seksjonen har det overordnede ansvaret for departementets arbeid med omdømme og profilering av Norge i utlandet, inkludert deltakelse på verdensutstillinger, og arbeid med næringslivets samfunnsansvar. Videre har seksjonen ansvar for avtaler om fremme og beskyttelse av investeringer. Seksjonen er ansvarlig for NFDs deltakelse i regionale fora og følger opp næringssamarbeid som omfattes av EØS-finansieringsordningen og industrielt samarbeid ved forsvarsmateriellanskaffelser. Seksjonen har også ansvar for Innovasjon Norges virkemidler for internasjonalisering og for det norske eierskapet i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

 • Seksjon for EØS og indre marked

  Seksjonen har et overordnet ansvar for å følge opp utviklingen av det indre marked på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU. Seksjonen er ansvarlig for forvaltning og videreutvikling av regler som fremmer utvekslingen av varer og tjenester mellom EØS-statene. Formålet er å legge til rette for at næringslivet har full adgang i det indre marked. Seksjonen forvalter EØS-vareloven, tjenesteloven, lov om tekniske kontrollorganer og EØS-høringsloven. Seksjonen har etatsstyringsansvar for Norsk akkreditering. Seksjonen er norsk SOLVIT-senter. SOLVIT hjelper bedrifter og privatpersoner som støter på hindringer i det indre marked.