Næringspolitisk avdeling

Næringspolitisk avdeling har ansvaret for den generelle næringspolitikken, makroøkonomi, skatter/avgifter, egne seksjoner for sjømat og reiseliv, generelt bransjeansvar (unntatt maritim sektor, fiskeri og havbruk), nærings- og selskapslovgivning og arbeidet med forenkling. Avdelingen har også etatsstyringsansvar for Brønnøysundregistrene, Norges geologiske undersøkelse, Justervesenet og Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Industri, bergverk og nordområdesaker

  Seksjonen har som oppgave å utvikle kunnskap om og næringspolitikk overfor industrien, mineralnæringen og bygge- og anleggsnæringen, og den følger politikkutviklingen innenfor energisektoren og landbrukssektoren. På klima- og miljøområdet arbeider seksjonen med NFDs oppfølging av de internasjonale klimaforhandlingene, klimakvoteregimet, fornybarsatsingen og CO2-kompensasjonsordningen. Seksjonen forvalter mineralloven, kontinentalsokkelloven, omstillingsloven og mesterbrevordningen. Videre har seksjonen ansvaret for forvaltningen av statens grunn på Svalbard, og seksjonen arbeider med nordområde- og polarsaker, samt kommunale og fylkeskommunale plansaker.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Sigrid Dahl Grønnevet

 • Selskapsrett og næringsregistre

  Seksjonen arbeider for å forbedre rammebetingelsene til næringslivet ved å utvikle selskapslovgivningen slik at den er enkel, klar og egnet til å fremme verdiskaping i norske bedrifter. Forvaltning og utvikling av rammelovene med tilhørende forskrifter er en viktig del av seksjonens arbeid. Seksjonen har ansvar for å forvalte selskapslovene, det vil si aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven, prokuraloven, samvirkeloven og stiftelsesloven, samt lovene som ligger til grunn for Brønnøysundregistrenes virksomhet. Dette omfatter foretaksregisterloven, firmanavneloven, enhetsregisterloven, og oppgaveregisterloven. I tillegg forvalter seksjonen Lov om Leilendingsgods tilhørende Stamhus. Seksjonen har ansvaret for forpliktelsene som følger av at EØS-avtalen omfatter selskapsretten, herunder regler for eierstyring og selskapsledelse. Seksjonen behandler klagesaker fra Brønnøysundregistrene og dispensasjonssaker etter aksjelovene og selskapsloven.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marit Elisabeth Bolstad

 • Reiseliv, IKT og tjenesteyting

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Trine S. Lindgren

 • Budsjett- og etatsstyring

  Seksjonen har ansvar for etatsstyringen av Brønnøysundregistrene (BR), Norges geologiske undersøkelse (NGU), Justervesenet (JV), Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) og Regelrådet. Viktige oppgaver er å angi mål og resultatkrav for den enkelte etat, stille midler til disposisjon og følge opp etatene gjennom styringsdialogen. Seksjonen har også ansvar for å følge opp de årlige tilskuddene til Standard Norge, Visit Svalbard og reiselivsbevilgningen til Innovasjon Norge. Seksjonen samarbeider med de øvrige fagseksjonene i avdelingen for å ivareta helheten i styringen. Budsjettarbeid er nært knyttet til etats- og tilskuddstyringen. Seksjonen samordner budsjettarbeidet i avdelingen opp mot årshjulet for statsbudsjettet og de ulike dokumentene som utarbeides i den sammenheng. Seksjonen behandler også en del saker som gjelder tiltak og forslag fra andre departementer, for eksempel saker som gjelder offentlig sektor.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Solveig Brekke Fjeldheim

 • Seksjon for næringsøkonomi

  Seksjonen gir faglige råd om hvilke veivalg som gir størst verdiskaping i norsk økonomi. Seksjonen arbeider med generell næringspolitikk og foretar økonomiske analyser. Arbeidsområdene omfatter blant annet konkurransekraft og omstilling, økonomisk politikk, skatte- og avgiftspolitikk, finanssektoren og de private kapitalmarkedene, arbeidsmarkedet, pensjon og trygd, miljø- og klimapolitikk og konjunkturovervåking. Seksjonen har også et generelt ansvar for avdelingens fellessaker.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Silje Ones

 • Sjømat

  Seksjonen arbeider med rammevilkår og virkemidler for verdiskaping i sjømatnæringen generelt og sjømatindustrien spesielt. Sjømatindustrien omfatter bedrifter som benytter fisk eller andre marine ressurser til å produsere ulike sjømatprodukter. Seksjonens ansvarsområde strekker seg fra kaikanten – etter at sjømaten er bragt på land – og frem til sjømaten eksporteres, omsettes i markedet og spises av forbruker. NFD har flere virkemidler for sjømatindustrien og seksjonen arbeider derfor sammen tett med Fiskeri- og havbruksavdelingen, Handelspolitisk avdeling, og Forsknings- og innovasjonsavdelingen. I Norge er det i henhold til fiskesalgslagsloven lovpålagt at alt salg av villfanget fisk på første hånd (dvs. første gang sjømaten omsettes) må skje gjennom et fiskesalgslag. Seksjonen har ansvaret for fiskesalgslagsloven, oppfølgingen av fiskesalgslagene og førstehåndsomsetningen. Den har også ansvaret for å følge opp salgslagenes delegerte oppgaver knyttet til ressurs- og kvalitetskontroll. Seksjonen utarbeider også økonomiske analyser og analyser av pris- og markedsutvikling i sjømatnæringen. Ansvarsområdet inkluderer i tillegg oppgaver knyttet til det å sikre at sjømaten er trygg og sunn – og av god kvalitet. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med Mattilsynet, både når det gjelder etatsstyring og regelverksutvikling. I tillegg har den det faglige ansvaret for Havforskningsinstituttets arbeid med sjømattrygghet. Oppfølging av EØS-regelverket på matområdet, matloven, kvalitet, merking og sporing hører også hjemme i seksjonens portefølje. Seksjonens ansvarsområde inkluderer videre internasjonale veterinære spørsmål og matstandarder, bl.a. WTOs komite for sanitære- og veterinære spørsmål (SPS-komiteen) og FN-organet Codex Alimentarius, og den bidrar i arbeidet med å inngå nye handelsavtaler. Oppfølging av saker og spørsmål knyttet til havet som matfat ligger også i seksjonens portefølje, både hva gjelder mattrygghet, bærekraft og omdømme, og matsvinn, sjømatkonsum, helse og ernæring, både nasjonalt og internasjonalt.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Rune Dragset

 • Forenklingsarbeidet

  Regjeringen har som mål å redusere næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler med 15 mrd. kroner innen utløpet av 2017 sett i forhold til kostnadsnivået i 2011. Forenklingsarbeidet har ikke et ensidig mål om å fjerne flest mulig regler. Arbeidet dreier seg dels om å fjerne, redusere eller forbedre regelverk, og dels om å gjøre prosedyrene for å oppfylle regelverket mindre byrdefulle. Endringer som gjør bruk av digitale løsninger mulig, er også en viktig del av forenklingsarbeidet. Forenklingsprosjektet har som mandat å arbeide på tvers i forvaltningen med alle departementer og etater for å sikre oppnåelse av dette målet.

  Seksjonsleder: Prosjektleder Hans-Jørgen Blomseth

Til toppen