Næringspolitisk avdeling

Næringspolitisk avdeling har ansvaret for den generelle næringspolitikken, makroøkonomi, skatter/avgifter, egne seksjoner for sjømat og reiseliv, generelt bransjeansvar (unntatt maritim sektor, fiskeri og havbruk), nærings- og selskapslovgivning og arbeidet med forenkling. Avdelingen har også etatsstyringsansvar for Brønnøysundregistrene, Norges geologiske undersøkelse, Justervesenet og Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Industri, bergverk og nordområdesaker

  Seksjonen har som oppgave å utvikle kunnskap om og næringspolitikk overfor industrien, mineralnæringen og bygge- og anleggsnæringen, og den følger politikkutviklingen innenfor energisektoren og landbrukssektoren. På klima- og miljøområdet arbeider seksjonen med NFDs oppfølging av de internasjonale klimaforhandlingene, klimakvoteregimet, fornybarsatsingen og CO2-kompensasjonsordningen. Seksjonen har etatsansvaret for Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), og forvalter mineralloven, kontinentalsokkelloven, omstillingsloven og mesterbrevordningen. Videre har seksjonen ansvaret for forvaltningen av statens grunn på Svalbard, og seksjonen arbeider med nordområde- og polarsaker, samt kommunale og fylkeskommunale plansaker.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Sigrid Dahl Grønnevet

 • Selskapsrett og næringsregistre

  Seksjonen arbeider for å forbedre rammebetingelsene til næringslivet ved å utvikle selskapslovgivningen slik at den er enkel, klar og egnet til å fremme verdiskaping i norske bedrifter. Forvaltning og utvikling av rammelovene med tilhørende forskrifter er en viktig del av seksjonens arbeid. Seksjonen har ansvar for å forvalte selskapslovene, det vil si aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven, prokuraloven, samvirkeloven og stiftelsesloven, samt lovene som ligger til grunn for Brønnøysundregistrenes virksomhet. Dette omfatter foretaksregisterloven, firmanavneloven, enhetsregisterloven, og oppgaveregisterloven. I tillegg forvalter seksjonen Lov om Leilendingsgods tilhørende Stamhus. Seksjonen har ansvaret for forpliktelsene som følger av at EØS-avtalen omfatter selskapsretten, herunder regler for eierstyring og selskapsledelse. Etatsstyring av Brønnøysundregistrene, herunder Altinn, faller inn under seksjonens ansvarsområde. I etatsstyringen legges det vekt på å utvikle etaten slik at den kan videreutvikle og utvide det digitale offentlige tjenestetilbudet, gjøre norsk forvaltning enklere og forbedre registertjenestene. Seksjonen behandler klagesaker fra Brønnøysundregistrene og dispensasjonssaker etter aksjelovene og selskapsloven.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marit Elisabeth Bolstad

 • IKT, forenkling og tjenesteyting

  Seksjonen har ansvaret for NFDs arbeid med oppfølging av IKT-næringen, og dette arbeidet ses i sammenheng med innovasjonspolitikken og IKT i offentlig sektor. Ansvaret for praktisk gjennomføring av forenklingsarbeidet er lagt til seksjonen. Seksjonen har ansvaret for arbeidet med SMB-politikken, e-handel, e-signatur, lov om målenheter, vekt og normaltid og saker som gjelder offentlig tjenesteproduksjon og forvaltning. Seksjonen har også styringsansvaret for bevilgningen til Standard Norge. Videre arbeider seksjonen med oppfølging av tjenestenæringene, herunder varehandel, kultur og næring, herunder serveringsloven og brukthandelsloven. Seksjonen har etatsstyringsansvar for Justervesenet og behandler klagesaker fra Justervesenet.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Trine S. Lindgren

 • Reiseliv

  Reiselivsseksjonen har ansvar for å utvikle og samordne regjeringens politikk for reiselivsnæringen. I dette arbeidet har seksjonen kontakt med øvrige departementer, reiselivets organisasjoner og enkeltaktører, relevante deler av det næringspolitiske virkemiddelapparatet og internasjonale aktører. Seksjonen har budsjett- og styringsansvar for departementets tilskudd til reiselivsprofilering i Innovasjon Norge og reiselivsforskning i Norges forskningsråd samt tilskuddet til Svalbard Reiseliv AS. Seksjonen følger også opp samferdselssaker og plansaker fra andre departementer.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Solveig Brekke Fjeldheim

 • Seksjon for næringsøkonomi

  Seksjonen gir faglige råd om hvilke veivalg som gir størst verdiskaping i norsk økonomi. Seksjonen arbeider med generell næringspolitikk og foretar økonomiske analyser. Arbeidsområdene omfatter blant annet konkurransekraft og omstilling, økonomisk politikk, skatte- og avgiftspolitikk, finanssektoren og de private kapitalmarkedene, arbeidsmarkedet, pensjon og trygd, miljø- og klimapolitikk og konjunkturovervåking. Seksjonen har også et generelt ansvar for avdelingens fellessaker.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Camilla Bretteville Froyn

 • Sjømat

  Seksjonen arbeider med rammevilkår og virkemidler for verdiskaping i sjømatindustrien, økonomiske analyser og analyser av pris- og markedsutvikling, styring av Norges sjømatråd, herunder profilering og felles markedsføring av sjømat nasjonalt og internasjonalt, fiskeeksportloven, fiskesalgslagsloven og fiskesalgslagene. Videre arbeider seksjonen med mattrygghet, inkl. EØS-regelveket, kvalitet, koordinering i forhold til Mattilsynet og matloven, merking og sporing, veterinære handelshindre, sjømat og helse.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Astrid Holtan

 • Forenklingsarbeidet

  Regjeringen har som mål å redusere næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler med 15 mrd. kroner innen utløpet av 2017 sett i forhold til kostnadsnivået i 2011. Forenklingsarbeidet har ikke et ensidig mål om å fjerne flest mulig regler. Arbeidet dreier seg dels om å fjerne, redusere eller forbedre regelverk, og dels om å gjøre prosedyrene for å oppfylle regelverket mindre byrdefulle. Endringer som gjør bruk av digitale løsninger mulig, er også en viktig del av forenklingsarbeidet. Forenklingsprosjektet har som mandat å arbeide på tvers i forvaltningen med alle departementer og etater for å sikre oppnåelse av dette målet.

  Seksjonsleder: Prosjektleder Hans-Jørgen Blomseth