Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) har som formål å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat.

  • GIEK tar risikoen for at kjøper ikke betaler.
  • GIEK tilbyr primært garantier for langsiktige eksportlån.
  • I tillegg tilbyr GIEK garantier for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge, byggelåns- og kraftgarantier.
  • GIEKs aktiviteter reguleres av internasjonalt regelverk.

Tar risikoen ved eksport

GIEKs garantier er utstedt på vegne av den norske stat og GIEK tar risikoen for at kjøper ikke betaler. GIEK gjør grundige risikovurderinger i hver enkelt sak og skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal gå i balanse på lang sikt gitt bevilgninger til eventuelle grunnfond. GIEK kan gi eksportgarantier for risiko knyttet til manglende betaling fra kjøper, enten det skyldes politiske forhold (f.eks. krig eller opprør) eller kommersielle forhold (f.eks. at kjøper går konkurs).

Små og store bedrifter – alle bransjer

GIEK tilbyr primært garantier for langsiktige eksportlån. GIEK har et sektornøytralt tilbud – det vil si at det er åpent for alle eksportører og alle næringer å søke. GIEK bidrar til at norske eksportbedrifter får nye kontrakter, og bidrar til verdiskaping og sysselsetting i Norge. Sammen med Eksportkreditt Norge har GIEK utarbeidet en felles forenklet søknad for eksportkontrakter under 100 mill. kroner, som særlig skal gjøre det enklere for små- og mellomstore bedrifter å søke.

GIEK tilbyr også lånegarantier for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge, garantier for byggelån som banker gir til norske verft i forbindelse med verftenes finansiering av nybygging og ombygging av skip, samt garantier for finansiering i forbindelse med kjøp av kraft på langsiktige vilkår. GIEK har også enkelte andre forvaltningsoppgaver.

Internasjonale regler

GIEKs garantivirksomhet skal finne sted innenfor de rammer som settes av internasjonalt regelverk, herunder:

– den OECD-tilknyttede avtalen «Arrangement on Officially Supported Export Credits»

– EØS-avtalens regler om offentlig støtte

– WTO regelverket, særlig «the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures».


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.giek.no/