Eksportkreditt Norge AS

Eksportkreditt Norge AS er et heleid statlig selskap, som tilbyr lån til kjøpere av norske eksportørers kapitalvarer og tjenester, gjennom å forvalte den statlige eksportkredittordningen.

Låntakere kan velge mellom offentlig støttede fastrentelån (såkalte CIRR-lån – Commercial Interest Reference Rate) og markedslån. Vilkårene for lånene er regulert i en OECD-tilknyttet eksportfinansieringsavtale.

Alle søknader som faller innenfor det fastsatte regelverket får tilbud om finansiering. Eksportører innen shipping, olje og offshoreindustrien er blant dem som tradisjonelt sett har brukt eksportfinansieringsordningen mest. Dette er næringer der norske virksomheter står sterkt internasjonalt. I senere år har også framvoksende bransjer, som fornybar energi benyttet seg av ordningen. Sammen med GIEK, har Eksportkreditt Norge utarbeidet en felles forenklet søknad for eksportkontrakter under 100 mill. kroner, som særlig skal gjøre det enklere for små- og mellomstore bedrifter å søke.

Eksportkredittordningen

Den statlige ordningen for offentlig støttede fastrentelån (såkalte CIRR-lån) til utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer ble etablert i 1978 for å sikre at denne gruppen skulle få et tilbud om fastrentelån som var likeverdig med konkurrentlandenes tilbud. Før Eksportkreditt Norge AS ble etablert i 2012, forvaltet Eksportfinans ASA (15 pst. statseid) den norske eksportkredittordningen. Ordningen er utvidet til også å omfatte lån til markedsrente. Vilkårene for lån under eksportkredittordningen følger OECDs regelverk for offentlig støttede eksportkreditter, dvs. “Arrangement on Officially Supported Export Credits”. Lånene kan brukes til å finansiere alle varer og tjenester med lenger levetid enn to år og som kan aktiveres i kjøpers regnskap. Minimumsrentene på nye lån reguleres månedlig.

 


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.eksportkreditt.no/