Forhandlingene om markedsadgang

Forhandlingene om markedsadgang for industrivarer, inkludert fisk (NAMA)

Forhandlingene om industrivarer inkludert fisk og fiskeprodukter (Non-Agricultural Market Access - NAMA) omfatter alle produkter som ikke dekkes av landbruksavtalen. Hovedelementene i Doha-erklæringens mandat for forhandlingene er reduksjon eller fjerning av toll, herunder tolltopper, høye tollsatser og tolleskalering generelt, og spesielt for produkter av eksportinteresse for u-land.

U-landenes og MULs spesielle behov og interesser skal ivaretas fullt ut, inkludert ved at u-land ikke forventes å foreta like høye tollkutt som i-land. I tillegg skal det forhandles om fjerning av ikke-tollmessige handelshindre (NTBs). NAMA-forhandlingene ble suspendert i juli 2006 etter at WTOs medlemsland ikke klarte å komme til enighet. I løpet av høsten 2006 har partene signalisert ønske om at forhandlingene gjenopptas. Det er planlagt nye runder i NAMA-forhandlingene fom. januar 2007, med frist for sluttføring 30. juni 2007.

I Ministererklæringen fra Hong Kong desember 2005 slås det fast at tollkuttene skal gjøres ved en formel. I tillegg til tollkutt på basis av formel ble ministrene enige om sektorforhandlinger som en del av modalitetene (forhandlingsmetodikken) i forhandlingene. Fisk og fiskeprodukter er ett av de områdene hvor medlemslandene har diskutert muligheten for eliminering av toll gjennom sektorforhandlinger. Det er videre enighet om metoden for å beregne utgangssatser for ubundne tollinjer, gjennom en ikke-lineær ”mark-up”, dvs. at de ubundne tollsatsene økes med et fast tall, hvor lave ubundne økes relativt mer enn høye ubundne tollinjer. Videre er det foretatt en kobling mellom ambisjonsnivået for landbruk og NAMA. Dette innebærer at ambisjonsnivået for markedsadgang i landbruk og for NAMA skal være ”sammenlignbart høyt”.

Norsk fiskeri- og havbruksnæring er avhengig av forbedret markedsadgang og stabile rammebetingelser i nåværende markeder og tilgang til nye markeder for å kunne bidra med verdiskaping og sysselsetting langs kysten også i fremtiden. Ved et lite ambisiøst resultat i NAMA-forhandlingene vil viktige markeder forbli stengt for norske eksportører. Videre vil en akselerering av trenden i retning av bilaterale frihandelsavtaler innebære en reell fare for at konkurrenter som Chile vil få gunstigere betingelser enn Norge og dermed utkonkurrere norske varer på eksisterende markeder og vanskeliggjøre adgangen til nye markeder.

Sentrale norske målsettinger i NAMA-forhandlingene er å sikre et ambisiøst resultat med hovedfokus på fjerning av tolleskalering slik at bearbeidede fiskeprodukter sikres bedret adgang, full binding og generelle tollkutt som gir norske eksportører reelle markedsforbedringer og forutsigbare rammevilkår på i-landenes og de store u-landenes markeder.

Sist oppdatert: januar 2007