Oversikt over forskning og utvikling

Faktaark

Forskning betyr mye i forvaltningen og utviklingen av fiskeri- og havbruksnæringen. Midler til forskning og utvikling utgjør om lag en tredel av Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. I 2013 er departementets forskningsbudsjett på 1,7 milliarder kroner.

Hovedområdene i forskningen som Fiskeri- og kystdepartementet finansierer er:

 • Miljø og bærekraftig forvaltning av marine ressurser og havbruk
 • Næringsutvikling og trygg og sunn sjømat
 • Sjøtransport, sjøsikkerhet og oljevernberedskap
 • Klimaendringer
 • Bioteknologi og marin bioprospektering – ny næringsutvikling
 • Marked og samfunn
 • Forskningsinfrastruktur

Midlene bevilges til forskningsmiljøene gjennom Norges forskningsråd eller som direkte bevilgninger fra Fiskeri- og kystdepartementet til forskningsinstitusjonene.

Følgende forskningsinstitusjoner mottar midler direkte fra Fiskeri- og kystdepartementet:

 • Havforskningsinstituttet
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
 • Nofima AS
 • Veterinærinstituttet

Nofima AS, Sintef fiskeri og havbruk AS og Veterinærinstituttet mottar basisbevilgninger fra Fiskeri- og kystdepartementet via Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd er et nasjonalt, forskningsstrategisk organ som forvalter midler fra flere departementers budsjetter. Mye av aktiviteten i Norges forskningsråd er organisert i forskningsprogrammer. De viktigste marine forskningsprogrammene er:

 • Havbruk – en næring i vekst
 • Havet og kysten
 • Klimaforsk – stort program for klima
 • Maroff – maritim virksomhet og offshoreoperasjoner
 • Bionær – bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer
 • Biotek 2021 – bioteknologi for verdiskaping
 • Forny 2020 – program for forskningsbasert nyskaping

Havforskningeinstituttet har det nasjonale ansvaret for å gi råd til myndighetene om de marine økosystemene på kysten og i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen og å gi råd innen viktige havbrukstema. Instituttet er en sentral bidragsyter i arbeidet i Det internasjonale råd for havforskning (ICES), som gir råd om fastsetting av fiskekvoter med mer.

NIFES driver forskning om fiskeernæring og sunn og trygg sjømat og kartlegger innhold av fremmedstoffer. Instituttet gir forvaltningsstøtte som er et viktig grunnlag når regelverket skal utformes, nasjonalt og internasjonalt.

Nofima AS er et næringsrettet forskningsselskap som ble opprettet 1. juni 2007. Flere forskningsinstitusjoner ble slått sammen i det nye selskapet. Nofimas hovedmål er å bidra til å øke konkurransekraften i næringsmiddelindustrien og i fiskeri- og havbruksnæringen. Nofima driver blant annet forskning innen matforedling og marked og leverer forskningsresultater, analysetjenester og nyutviklede produkter til flere typer industrier, som for eksempel ingrediensindustrien, næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er opprettet for å styrke næringsfinansieringen av forskning og utvikling. Målet er å legge til rette for økt verdiskaping, miljøtilpasning, omstilling og nyskaping. Fondet er organisert som forvaltningsorgan under Fiskeri- og kystdepartementet og ledes av et styre med representanter fra næringen. Inntektene kommer fra en forskningsavgift på tre promiller som er lagt på eksporten av fisk og fiskevarer. Norges forskningsråd og Innovasjon Norge er viktige samarbeidspartnere.

Internasjonalt samarbeid om forskning

Den største delen av det internasjonale samarbeidet om forskning og utvikling skjer gjennom EUs rammeprogram for forskning og i Det internasjonale råd for havforskning (ICES). I tillegg har Norge viktig forskningssamarbeid med Russland, Nord-Amerika og flere land i Asia.

Det er etablert et stort felleseuropeisk programsamarbeid (JPI) om havforskning – ”Healthy and Productive Seas and Oceans”. Norge deltar også i flere andre JPI-samarbeid som er relevante for det marine området.

Norge har gjennom Havforskningsinstituttet et mer enn 50-årig samarbeid med Russland om forvaltningsrettet marin forskning i nordområdene. Også Nofima har avtaler om samarbeid med russiske forskningsinstitutt. Fiskeri- og kystdepartementet har egne avtaler (MoU – Memorandum of Understanding) med både Canada og USA med vekt på mer kunnskap om havforvaltning. Norge, Chile og Canada har samarbeidd om kartlegging av laksens genom.

Det finnes også MoU-avtaler med en rekke andre land, der utveksling av kunnskap er en viktig del. Fiskeri- og kystdepartementet har slike avtaler med Brasil, Chile, Skottland, Kina og Sør-Korea. I 2011 ble samarbeidet med Brasil betydelig styrket.

Norge har inngått samarbeidsavtaler om marin forskning og teknologi med Japan og India. På institusjonsnivå er det direkte samarbeid med flere forskningsinstitusjoner i andre land.