Miljømerking av fiskeprodukter

Begrepet miljømerking knyttes i hovedsak til merking av produkter fra villfisk som er basert på bærekraftig ressursforvaltning. Miljømerking handler til forskjell fra økologisk merking ikke om produksjonsmetode og innsatsfaktorer, men om forvaltning av ville fiskebestander Miljømerking er en frivillig merkeordning, og fiskerinæringen står fritt til å vurdere om miljømerking er ønskelig.

Miljømerkearbeid i Verdens matvareorganisasjon (FAO)

Ettersom det er FAO som sitter inne med den kompetansen som er nødvendig for å utvikle kriterier for miljømerking av villfanget fisk, og ikke minst for å sikre at miljømerkeordninger er basert på vitenskapelige og objektive kriterier, har Norge lenge vært blant de landene som har arbeidet for å få FAO til å involvere seg i arbeidet med å definere kriterier for miljømerking.


På møte i FAOs fiskerikomite i mars 2005, ble det lagt fram og godkjent egne retningslinjer for miljømerking av villfanget fisk. Formålet med disse retningslinjene er å bidra til at frivillige miljømerkeordninger følger ett sett med regler, og at de krav som stilles kun skal bidra til å sikre bærekraftig ressursforvaltning og ikke skape unødige handelshindringer.

Marine Stewardship Council (MSC)

Miljømerking ble for første gang satt på kartet da matvareprodusenten Unilever og miljøvernorganisasjonen Verdens Naturfond (WWF) i 1996 begynte å diskutere hvordan de kunne sikre bærekraftig ressursforvaltning. I 1997 ble Marine Stewardship Council (MSC) etablert og en miljøstandard basert på FAOs (FNs Matvare-organisasjon) ” Code of Conduct for responsible fisheries” utarbeidet. I 1999 frigjorde MSC seg fra Unilever og WWF og ble en uavhengig organisasjon. Blant miljømerkene som er i bruk pr. i dag, er MSC det mest dominerende på internasjonalt nivå.


Norsk fiskerinæring har søkt MSC om å få miljømerke all norsk sei. Sertifiseringsbyrået Moody Marine har startet arbeidet med sertifiseringen. Forvaltningen bistår med nødvendig informasjon i prosessen. Næringen vurderer fortløpende andre aktuelle merkeordninger.