Rømming - den største miljøutfordringen

Rømming er den største miljøutfordringen oppdrettsnæringen står overfor. Utfordringene er knyttet til genetikk, økologi og spredning av sykdommer. Rømming gir næringen svekket omdømme og medfører til dels store økonomiske tap.

Rømming er den største miljøutfordringen oppdrettsnæringen står overfor.
Utfordringene er knyttet til genetikk, økologi og spredning av sykdommer.
Rømming gir næringen svekket omdømme og medfører til dels store økonomiske tap.

Rømmingene i 2006 har gått opp med ca. 10 % fra året før, dvs. totalt ca. 790.000 laks og ørret og ca. 240.000 marin fisk som torsk m.m. Dette er uakseptabelt høye tall.

Fiskeri- og kystdepartementet har et sterkt fokus på tiltak for å hindre rømming. Målet er at rømming skal holdes på et absolutt minimum.

Det arbeides på mange felt for å få rømmingstallene ned, bla gjennom  kartlegging av årsaker, forskning og kunnskapsoppbygging, regelverksforbedringer og kontroll.

Den nye kommisjonen for rømming av oppdrettsfisk som ble etablert i fjor sommer har gått inn i mange av de siste rømmingstilfellene. I tillegg foretar Fiskeridirektoratets regionkontorer rask befaring for å bringe klarhet i årsaksforholdet og vurdere om oppdretter har opptrådt tilstrekkelig forsvarlig.

Det stilles nå strenge tekniske krav til oppdrettsanlegg i tillegg til omfattende krav til drift.

Fiskerimyndighetene vil i tiden framover ha et sterkt fokus på tiltak for å hindre rømming. Dette gjelder både fokus på kontroll for å sikre overholdelse av eksisterende tiltak og forbedring av disse, og fokus på utvikling av nye tiltak.

Arbeidet med Fiskeridirektoratets handlingsplan mot rømt oppdrettsfisk – ”Visjon nullflukt” har meget høy prioritet. Planen består av 30 utrednings- og tiltakspunkter som skal utføres i løpet av inneværende år. Tiltaksplanen omfatter arbeid med bedre regelverk og bedre forvaltningsverktøy, mer målrettet og risikobasert kontrollinnsats og revisjon av tekniske standarder.
Som del av oppfølgingen skal det også fokuseres på effektivt gjenfangstfiske og utrede nærmere krav om at oppdretter skal betale for opprydding etter rømming.

Forslag til ny reaksjonsforskrift er sendt på høring fra FKD den 23. januar 2007. Her rettes det særlig fokus mot rømming og andre miljøovertredelser. Forslaget utfyller akvakulturlovens generelle regler om reaksjoner ved regelbrudd, og gir nærmere bestemmelser om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Det er også nær dialog med Riksadvokaten og Økokrim for å dele erfaringer om hvordan overtredelser følges opp.