Sjøpattedyrrådet

Sjøpattedyrrådet ble vedtatt opprettet av Fiskeri- og kystdepartementet 21. september 2001, med hjemmel i forvaltningsloven av 10. februar 1967 § 37. Det ble samtidig vedtatt en instruks for Rådet.

Rådet har 11 medlemmer (oppnevnes for to år om gangen) bestående av følgende:

  • Fiskeridirektoratet 1 medlem (leder)
  • Norges Fiskarlag 2 medlemmer
  • Norges Småkvalfangerlag 3 medlemmer
  • Sametinget 1 medlem
  • Norges Jeger- og Fiskerforbund 1 medlem
  • Norsk Sjømannsforbund 1 medlem
  • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) 1 medlem
  • Rieber & CO 1 medlem

I tillegg til de fast oppnevnte medlemmene av Sjøpattedyrrådet, kan rådets leder la de representerte organisasjoner m.v. møte med rådgivere. Rådgivere har talerett på vegne av sine organisasjoner. Fiskeridirektoratet kan innkalle faglige rådgivere fra bl.a. Havforskningsinstituttet, Fiskeriforskning, andre relevante forskningsinstitusjoner, salgslagene, og andre, etter behov.

Fiskeri- og kystdepartementet er fast representert med en eller flere representanter som observatør. I tillegg er Norges Naturvernforbund, Direktoratet for naturforvaltning, Kystvakten og Utenriksdepartementet representert med
en observatør hver. Sjøpattedyrrådets leder kan gi adgang for ytterligere observatører til Sjøpattedyrrådets møter.

Assisterende fiskeridirektør leder Sjøpattedyrrådet, og Fiskeridirektoratet er rådets sekretariat. Sekretariatet forbereder alle saker for Sjøpattedyrrådets behandling. Fiskeridirektoratet innkaller til møter i rådet, og legger frem forslag til saksliste sammen med sakspapirer. Rådet har normalt et møte i året som avholdes i løpet av høsten.

Sjøpattedyrrådets formål er å gi faglige råd til Fiskeri- og kystdepartementet i spørsmål knyttet til sel- og hvalfangst, for å danne grunnlag for forvaltningens avgjørelser i reguleringssaker. Sjøpattedyrrådets vurderinger kan omfatte langsiktige forvaltningsstrategier for sjøpattedyrbestander så vel som råd knyttet til kortsiktige reguleringstiltak, herunder også deltakelse i og utøvelse av fangst.

Sjøpattedyrrådet erstatter en ordinær høringsprosess. På bakgrunn av behandlingen i Sjøpattedyrrådet fremmer Fiskeridirektoratet forslag til forskrifter om deltakelse i og regulering av fangst av sel og hval overfor Fiskeri- og kystdepartementet, som fastsetter de ulike forskriftene.