Seksjon for energibruk og elsertifikater (EE)

Seksjonen har ansvar for å følge opp departementets arbeid knyttet energieffektivisering, framvekst av sluttbrukerfleksibilitet i kraftmarkedet og bruk av nye energiteknologier. Seksjonen har ansvar for arbeid med, opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm, energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg, fjernvarmeregulering (med unntak av konsesjonsbehandling) og regulering av nedstrøms gassinfrastruktur. Seksjonen har ansvar for departementets oppfølging av økodesigndirektivet, energimerkedirektivet, bygningsenergidirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bestemmelser i fornybardirektivet knyttet til, støttesystemer, samarbeidsmekanismer, opprinnelsesgarantier og varme/kjøling. Seksjonen har ansvar for å forvalte det norsk/svenske elsertifikatmarkedet.

Seksjonen har ansvar for å følge opp departementets arbeid knyttet energieffektivisering, framvekst av sluttbrukerfleksibilitet i kraftmarkedet og bruk av nye energiteknologier. Seksjonen har ansvar for arbeid med, opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm, energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg, fjernvarmeregulering (med unntak av konsesjonsbehandling) og regulering av nedstrøms gassinfrastruktur. Seksjonen har ansvar for departementets oppfølging av økodesigndirektivet, energimerkedirektivet, bygningsenergidirektivet, energieffektiviseringsdirektivet  og bestemmelser i fornybardirektivet knyttet til, støttesystemer, samarbeidsmekanismer, opprinnelsesgarantier og varme/kjøling. Seksjonen har ansvar for å forvalte det norsk/svenske elsertifikatmarkedet.