Energi- og vannressursavdelingen (EV)

Energi- og vannressursavdelingen har ansvaret for departementets forvaltning av energiressursene innlands og for store deler av vassdragsforvaltningen.

De overordnede målene på energi- og vannressursområdet er å legge til rette for en effektiv, sikker og miljøvennlig energiforsyning, bidra til en helhetlig og miljøvennlig vannressursforvaltning, og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skred risiko.

Avdelingen består av 5 seksjoner

 • Seksjon for konsesjon, areal og miljø (KAM). 
 • Kraftmarkedsseksjonen (KM) 
 • Seksjon for energianalyser (EA)
 • Seksjon for energibruk og elsertifikater (EE)
 • Seksjon for energi- og vassdragsrett (EVR)

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for konsesjon, areal og miljø (KAM)

  Seksjonens arbeidsområde omfatter konsesjonbehandling for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftledninger og andre energianlegg, samt oppfølging og revisjon av gitte tillatelser. Videre omfattes spørsmål knyttet til flom og skred, miljø og vern av vassdrag. Styringsdialogen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ligger under seksjonens arbeidsområde.

 • Kraftmarkedsseksjonen (KM)

  Seksjonens hovedarbeidsområder er spørsmål knyttet til kraftmarkedet og strømnettet. Seksjonen arbeider med oppfølging av markedsregelverk i Norge, Norden og EU, bl.a. kraftutveksling med utlandet gjennom utenlandskabler og nye fleksibilitetsløsninger i kraftmarkedet. Videre hører reguleringen av nettvirksomheten, spørsmål knyttet til tariffering av strømnettet og digitalisering av kraftsektoren inn under seksjonens arbeidsområde. Seksjonen arbeider også med eieroppfølgingen av Statnett SF, rammevilkår for kraftsektoren og har ansvaret for sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Seksjonen samarbeider og har kontakt med andre lands myndigheter, NVE og RME, Statnett og andre TSOer, interesseorganisasjoner, ogaktører på kraftmarkedet.

 • Seksjon for energianalyser (EA)

  Seksjonens arbeidsområde omfatter allmenne energipolitiske spørsmål og koordinering av overordnede saker på energiområdet. Seksjonene har et spesielt ansvar for analysearbeidet på avdelingen, herunder utvikling av metodeverktøy i energisektoren, analyser av utviklingen i kraft- og energisystemet på kort og lang sikt, vurderinger av hvordan ulike virkemidler påvirker energisektoren samt samfunnsøkonomiske vurderinger av konkrete tiltak på energiområdet. Seksjonen har videre ansvaret for koordineringer av EU/EØS saker på avdelingen, og oppfølgingen større overgripende regelverk på EU-området.

 • Seksjon for energibruk og elsertifikater (EE)

  Seksjonen har ansvar for å følge opp departementets arbeid knyttet energieffektivisering, framvekst av sluttbrukerfleksibilitet i kraftmarkedet og bruk av nye energiteknologier. Seksjonen har ansvar for arbeid med, opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm, energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg, fjernvarmeregulering (med unntak av konsesjonsbehandling) og regulering av nedstrøms gassinfrastruktur. Seksjonen har ansvar for departementets oppfølging av økodesigndirektivet, energimerkedirektivet, bygningsenergidirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bestemmelser i fornybardirektivet knyttet til, støttesystemer, samarbeidsmekanismer, opprinnelsesgarantier og varme/kjøling. Seksjonen har ansvar for å forvalte det norsk/svenske elsertifikatmarkedet.

 • Seksjon for energi- og vassdragsrett (EVR)

  Seksjonen har ansvar for regelverksutvikling på energi- og vassdragsområdet. Relevant lovverk er vannfallrettighetsloven, vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven, naturgassloven, havenergilova og lov om elsertifikater, samt tilhørende forskrifter. Seksjonen har også oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging av EØS-rettslige forpliktelser, generelle lovtolkningsspørsmål og høringssaker på avdelingens område.