Energi- og vannressursavdelingen (EV)

Energi- og vannressursavdelingen har ansvaret for departementets forvaltning av energiressursene innlands og for store deler av vassdragsforvaltningen.

Energi- og vannressursavdelingen har ansvaret for departementets forvaltning av energiressursene innlands og for store deler av vassdragsforvaltningen. Avdelingen har grunnleggende mål for sitt arbeid knyttet til effektiv ressursbruk, forsyningssikkerhet og miljø.

Avdelingen består av 6 seksjoner

 • Seksjon for ressurser, areal og miljø (RAM)
 • Seksjon for konsesjon og oppfølging av tillatelser (KO)
 • Kraftmarkedsseksjonen (KM) 
 • Seksjon for energianalyser (EA)
 • Seksjon for energibruk og elsertifikater (EE)
 • Seksjon for energi- og vassdragsrett (EVR)

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for ressurser, areal og miljø (RAM)

  Seksjonens arbeidsområde omfatter vannressursforvaltning - spørsmål knyttet til bruk og vern av vassdrag og konsesjonsbehandling av småkraftverk - arealplanlegging ved energianlegg, og beredskap og sikkerhet i vassdrag. Styringsdialogen med Norges vassdrags- og energidirektorat ligger under seksjonens arbeidsområde.

 • Seksjon for konsesjoner (KO)

  Seksjonens arbeidsområde er konsesjoner og ekspropriasjonstillatelser for vassdragsreguleringer, vannkraftverk, vindkraftverk og andre energianlegg, kraftledninger, fjernvarme og innenlandske naturgassanlegg. I tillegg kommer konsesjonsspørsmål ved oppkjøp og omorganisering av kraftselskaper og aksjeervervskonsesjoner. Oppfølging og revisjon av vilkår i tidligere gitte tillatelser.

 • Kraftmarkedsseksjonen (KM)

  Seksjonens hovedarbeidsområde er spørsmål knyttet til kraftmarkedet i Norge og krafthandelen med utlandet, i tillegg til eieroppfølgingen av Statnett SF. Videre hører reguleringen av nettvirksomheten og spørsmål knyttet til tariffering av elektrisitetsnettet inn under seksjonens arbeidsområde. Seksjonen arbeider også med næringsøkonomiske spørsmål for kraftforsyningen, herunder skatter og avgifter, og har ansvaret for beredskap i kraftforsyningen.

 • Seksjon for energianalyser (EA)

  Seksjonens arbeidsområde omfatter allmenne energipolitiske spørsmål, analyser knyttet til energi- og kraftbalansen, vurderinger av hvordan ulike virkemidler påvirker energisektoren samt samfunnsøkonomiske vurderinger av konkrete tiltak.

 • Seksjon for energibruk og elsertifikater (EE)

  Seksjonen har ansvar for virkemiddelbruken rettet mot omlegging av energibruk og -produksjon. Eieroppfølgingen av statsforetaket Enova SF.

 • Seksjon for energi- og vassdragsrett (EVR)

  Seksjonen har ansvar for regelverksutvikling på energi- og vassdragsområdet. Relevant lovverk er vannfallrettighetsloven, vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven, naturgassloven, havenergilova og lov om elsertifikater, samt tilhørende forskrifter. Seksjonen har også oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging av EØS-rettslige forpliktelser, generelle lovtolkningsspørsmål og høringssaker på avdelingens område.

Til toppen