Økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA)

Økonomi- og administrasjonsavdelingen ivaretar departementets administrative oppgaver og utfører fellesfunksjoner

Økonomi- og administrasjonsavdelingen har ansvar for økonomi, eierskapsforvaltning samt departementets fellesfunksjoner. Ansvaret for personalforvaltning og organisasjon samt budsjett og økonomiforvaltning både for departementet og for underliggende etater ligger i denne avdelingen.

Avdelingen består av 4 seksjoner

 • Seksjon for eierskap (SE)
 • Budsjett- og økonomiseksjonen (BØ)
 • Seksjonen for informasjonsforvaltning og fellestjenester (IF)
 • Personalseksjonen (PERS)

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for eierskap (SE)

  Oppfølging av statens eierinteresser i petroleumsvirksomheten, herunder Statoil, Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), Petoro, Statens petroleumsforsikringsfond. Generelle eierskapsspørsmål.

 • Budsjett- og økonomiseksjonen (BØ)

  Samordning og oppfølging av statsbudsjett og statsregnskap. Budsjett- og økonomispørsmål. Økonomi- og resultatstyring. Økonomiregelverket for staten. Anskaffelsesregelverket. Riksrevisjonen. OEDs interne økonomiforvaltning, herunder regnskap, rapportering og kontroll.

 • Seksjon for informasjonsforvaltning og fellestjenester (IF)

  Informasjonsforvaltning og arkivtjeneste. Innsynsbegjæringer og søknader om adgang til arkivet. Avlevering til Riksarkivet. Utnyttelse og utvikling av systemer og arbeidsverktøy, utvikle gode og effektive arbeidsprosesser internt. Fellestjenester og leverandøroppfølging.

 • Personalseksjonen (PERS)

  Departementets personalpolitikk. Leder-, kompetanse- og organisasjonsutvikling. OEDs interne personaladministrasjon.