Etater og virksomheter under Olje- og energidepartementet

Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for å følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, samt sikring.

Petroleumstilsynet skal, på et faglig og selvstendig grunnlag, følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten ivaretar sitt ansvar etter petroleumslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og øvrig relevant regelverk som er tillagt Petroleumstilsynets myndighet. 

Petroleumstilsynet vil skifte navn til Havindustritilsynet fra 01.01.24. 

Tildelingsbrev, instrukser og årsapporter

Nettside: https://www.ptil.no/