Riggutvalget

Olje- og energidepartementet oppnevnte i desember 2011 en ekspertgruppe som skulle belyse og identifisere hindre som gjør at riggkapasiteten på norsk sokkel begrenses og foreslå tiltak som kunne bedre flyten av fartøyer involvert i boring.

Olje- og energidepartementet oppnevnte i desember 2011 en ekspertgruppe som skulle belyse og identifisere hindre som gjør at riggkapasiteten på norsk sokkel begrenses og foreslå tiltak som kunne bedre flyten av fartøyer involvert i boring. Nedsettelse av ekspertgruppen ble lansert i Meld. St. 28 (2010-2011), En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. I meldingen presenteres en politikk for å realisere potensialet på norsk kontinentalsokkel. Arbeidet til gruppen skal bidra til både å begrense kostnadene og øke lønnsomheten ved boring og brønn på norsk sokkel.

Mandatet for gruppa var

  • Identifisere eventuelle hindre som kan begrense tilgang på flyttbare innretninger til norsk sokkel.
  • Identifisere eventuelle hindre for å redusere de samlede kostnader for bore- og brønnoperasjoner fra slike innretninger.
  • Foreslå tiltak for å imøtekomme de identifiserte hindrene.
  • Ekspertgruppen skal legge til grunn et like høyt sikkerhetsnivå som vi har i dag

Ekspertgruppen har hatt følgende medlemmer:

•Eivind Reiten (leder), selvstendig konsulent

•Magne Ognedal, Petroleumstilsynet

•Bente Nyland, Oljedirektoratet

•Frode Alfheim, Industri Energi*

•Gro Brækken, Oljeindustriens Landsforening

•Jon Arnt Jacobsen, Statoil

•Tore Holm, Shell International

•Dag Omre, Centrica Energi

•Jakob Korsgaard, Maersk Drilling Norge AS

•Kristin Færøvik, Bergen Group AS

•Wenche Nistad, Garanti-instituttet for eksportkreditt

•Mimi Berdal, advokat og selvstendig konsulent

Rapporten ble overlevert olje- og energiminister Ola Borten Moe 16. august 2012, se pressemelding.