Styrer

Her kan du finne informasjon om hvem som sitter i styrer tilknyttet Olje- og energidepartementet.
  • Gassnova

    Gassnovas formål og hovedoppgaver å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering og gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer, gi råd til Olje- og energidepartementet i spørsmål vedrørende CO2-håndtering samt å bidra til teknologiutvikling og kompetanseoppbygging gjennom konkrete CO2-håndteringsprosjekter og gjennomføring av CLIMIT-programmet.

  • Statnett SF

    Statnett SF er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Foretaket skal ha ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett SF skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg.

  • Gassco AS

    Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa.