Utviklingsmuligheter

Medarbeiderutvikling
OED ønsker å tilrettelegge for personlig utvikling. Den viktigste medarbeiderutviklingen foregår gjennom det daglige arbeidet. Du får raskt ansvar for egne saker og arbeidsområder i kombinasjon med faglig veiledning og kvalitetssikring fra din leder og dine medarbeidere. I departementet møter du stadig nye arbeidsoppgaver og problemstillinger som utfordrer deg til å finne gode løsninger og som gir deg en helt spesiell innsikt i spennende, aktuelle fagområder. Arbeidshverdagen i OED er en utviklings- og læringsarena der det finnes fantastisk mye kunnskap forankret i den enkelte medarbeider.

Kompetanseutvikling
Departementet har et bredt kompetanseutviklingstilbud. Vi tilbyr både kompetansetiltak som er aktuelle for samtlige medarbeidere i OED, og fagspesifikke kurs og samlinger knyttet til de ulike fagavdelingene. Vårt mål er å gi medarbeiderne utfordringer og utviklingsmuligheter og samtidig tilrettelegge for at den enkelte besitter den kompetansen vi trenger for å løse departementets arbeidsoppgaver på en god måte. I OEDs kursportefølje benytter vi både interne og eksterne ressurser og kurstilbydere, og det er muligheter for å delta på kurs og seminarer både i Norge og i utlandet. Departementet har også en egen stipendordning som er ment til å stimulere til faglig utvikling innenfor kjerneområder gjennom systematisert etter- og videreutdanning.

Basisprogrammet for nytilsatte
Som nytilsatt i Olje- og energidepartementet er det mye å lære. Gjennom Basisprogrammet for nytilsatte tilbys du et praktisk introduksjonskurs bestående av samlinger internt og kurs eksternt. Fellesnevneren er at du får opplæring i et sett av basiskunnskaper som er viktige for å kunne gjøre en god jobb i departementet og til å forså den rollen du og departementet har. Deltakerne blir kjent med de mest sentrale områdene i OED, og med ønskede verdier og holdninger knyttet til det å være ansatt i OED. Vi har også en fadderordning for å bidra til et godt møte med organisasjonen som helhet.

Internasjonale muligheter
Gradvis vekst i markedsandelene for norsk olje og gass i internasjonale markeder og økt samhandel innenfor elektrisitetssektoren i Nord-Europa styrker Norges internasjonale rolle. Departementet har som faste ordninger energirådstillinger ved ambassadene i Brussel, Washington og Moskva, og en ambassadesekretærstilling ved OECD-delegasjonen i Paris. I tillegg har vi nasjonale eksperter i Brussel knyttet til ulike EU-prosjekter.