Program for overordnet transportforskning (POT)

Program for overordnet transportforskning (POT) styres av Samferdselsdepartementet og ble igangsatt i 2001.

Program for overordnet transportforskning (POT) er avsluttet.

POT var rettet mot overordnede transportpolitiske problemstillinger og fikk midler direkte fra Samferdselsdepartementet.

2010-2011 - Femte og siste utlysningsrunde

Femte utlysningsrunde ble gjennomført våren 2010. Det kom totalt inn 22 søknader. (Fjerde utlysningsrunde)

Tema: Drift og vedlikehold

TØI-prosjektet handler om å utvikle og anvende verktøy som kan bidra til å belyse den samfunnsøkonomiske lønnsomheten generelt, samt næringslivets nytte av å øke vedlikeholdsbudsjettet i vegsektoren og jernbanesektoren. De vil også se på nytten av å eliminere vedlikeholdsetterslep. Utføres av Transportøkonomisk Institutt (TØI). 
Ventes ferdigstilt 2014.

Tema: Alternative finansieringsformer

To prosjekter har fått tildelt midler.

SNF/Møreforskning sitt prosjekt analyserer alternative finansieringsformer i tillegg til en makroøkonomisk del som omhandler sammenhengen mellom allokering av kapital til infrastrukturinvesteringer og økonomisk vekst.

Sluttrapport: Alternativ finansiering av transportinfrastruktur - Noen utvalgte problemstillinger - Rapport nummer 1210 (pdf)

Vista Analyse vil i sitt prosjekt også se på sammenhengen mellom finansieringsform og politiske prioriteringer og hvorvidt valg av finansieringsformer har betydning for sektorens samlede investeringsnivå. 

Sluttrapport: Fiansiering, effektivitet og styring - Rapport nummer 2112/19

Tema: Mernytte i transport

To prosjekter har fått tildelt midler.

SNF/Møreforskning vil i sitt prosjekt vurdere utvalgte teoretiske virkninger av infrastrukturtiltak som ikke inngår i ordinære samfunnsøkonomiske analyser i transportsektoren. Hovedfokus vil være på skatterelaterte eksterne virkninger, agglomerasjonsgevinster, klyngegevinster og endrede relative priser (realprisendringer). De teoretiske analysene vil deretter bli etterprøvd ved å inkludere disse ”mernytte-elementene” i en empirisk analyse av fire case/infrastrukturprosjekter. 

Sluttrapport: "Ringvirkninger fra samferdelsinvesteringer"

Cowi skal i sitt prosjekt øke kunnskapsgrunnlaget om mernytte av transportinvesteringer, og da spesielt i hvilken grad og hvordan mernytte bør tas hensyn til i analyser som inngår i beslutningsgrunnlaget for transportinvesteringer.

Sluttrapport: "Mernytte av samferdselsinvesteringer"

Tema: Aldring av befolkningen – betydninger for transportsektoren

Econ Pövrys prosjekt ser på hvordan globale trender vil påvirke ulike segmenter av seniorers reisevaner og transportbehov i 2025.

Sluttrapport: Econ-rapport nr. R-2011-051 - "Eldres transportvirkelighet 2030"

Prosjekter 2008-2009 - Fjerde utlysningsrunde

Transportsektoren må gjennom et trendbrudd på grunn av klima-, drivstoff- og infrastrukturspørsmål. Prosjektet vil formulere trekk og tidshorisont ved et nytt paradigme innen transportsektoren. Utføres av Econ Pövry.

Sluttrapport: Econ-rapport nr. R-2010-095 "Et nytt transportparadigme i emning"

Planverktøy som skal sortere ut de mest effektive tiltakene i byenes klimapolitikk, blant annet rushtidsavgifter. Skal analysere seks byer, med vekt på blant annet virkninger av statlig politikk.

Sluttrapport: Urbanet Analyse rapport 16/2010 "Kostnadseffektive klimatiltak"

Analyse av virkemidler som påvirker transportomfang og transportmiddelfordeling. Modellkjøringer for å få fram endret omfang av transportarbeid, transportmiddelfordeling og CO2-utslipp. Videreutvikling av beregningene som er gjort i NTP 2010-2019. Studien skal undersøke både person- og godstransport.

Sluttrapport: TØI-rapport 1056/2010 - "Klimakur 2020 - transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnader pr tonn CO2"

Ringvirkninger for næringsliv og bosetting av store vegprosjekter 1990-2004. Infrastrukturprosjektenes virkninger med hensyn til befolknings- og næringsutvikling.

Sluttrapport: TØI-rapport 1065/2010 - "Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge"

Studie av regional integrasjon (pendling) og befolkningsutvikling. Kunnskap om hvilke tilpasninger som er gjort av arbeidstakerne og bedriftene som følge av ny og forbedret infrastruktur.

Sluttrapport: TØI-rapport 1057/2010 ”Regionforstørring: Lokale virkninger av transportinvesteringer”

Studie av økonomiske virkninger av regionale lufthavner. Lufthavners effekter på regional tilgjengelighet og samfunnsmessig utvikling.
Utført av: Møreforskning.

Sluttrapport: Rapport 1008 - "Catalytic impacts of airports in Norway"

Studie av hvordan det eksisterende transporttilbudet i distriktene er tilpasset de eldres transportbehov. Vil få fram alternative måter å utforme, organisere og finansiere det samlede transporttilbudet på og hvordan dette kan forbedre eldres mobilitet.

Sluttrapport: TØI-rapport 1043/2009 ”Transportløsninger for eldre i distriktene”

Til toppen