Kollektivtransport- og baneavdelingen (KBA)

Baneseksjonen arbeider med rammevilkår, planlegging og budsjettering på området jernbane og annen skinnegående transport, herunder lov- og forskriftsregulering på området. Kollektiv- og yrkestransportseksjonen arbeider med kollektivtransport og virkemiddel som fremmer økt kollektivtransport.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

    Kollektivtransportspørsmål generelt, og virkemidler som gjør det enklere og mer bekvemt å reise kollektivt. Rammevilkår for transport på veg og sjø etter yrkestransportloven. Generelle juridiske spørsmål, klager og fortolkningsspørsmål etter yrkestransportloven. Inntektssystemet for fylkeskommuner vedrørende samferdselsformål. Kjøp av tjenester vedrørende kystruten Bergen-Kirkenes. Internasjonale transportsaker, blant annet EØS-saker og tosidige transportavtaler. Generelt utviklingsarbeid og utredning.

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Anne-Lise Junge Jensen

  • Baneseksjonen

    Baneseksjonen ivaretar statens eierinteresser i NSB AS, Bane NOR SF, Mantena AS, Entur AS og Norske Tog AS. Baneseksjonen har videre ansvaret for behandling og gjennomføring av jernbanepolitiske saker, bl.a. strategisk utvikling, plan- og budsjettarbeid, andre økonomisaker og juridiske saker. Seksjonen jobber blant annet med etatsstyring av Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn, rammevilkår for jernbanesektoren, internasjonale jernbanespørsmål og lov- og forskriftsarbeid i tillegg til regelverk for taubaner og fornøyelsesinnretninger.

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Cecilie T. Fjordbakk

Til toppen