Kollektivtransport- og baneavdelingen (KBA)

Baneseksjonen arbeider med rammevilkår, planlegging og budsjettering på området jernbane og annen skinnegående transport, herunder lov- og forskriftsregulering på området. Kollektiv- og yrkestransportseksjonen arbeider med kollektivtransport og virkemiddel som fremmer økt kollektivtransport.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

    Kollektivtransportspørsmål generelt, og virkemidler som gjør det enklere og mer bekvemt å reise kollektivt. Rammevilkår for transport på veg og sjø etter yrkestransportloven. Generelle juridiske spørsmål, klager og fortolkningsspørsmål etter yrkestransportloven. Inntektssystemet for fylkeskommuner vedrørende samferdselsformål. Kjøp av tjenester vedrørende kystruten Bergen-Kirkenes. Internasjonale transportsaker, blant annet EØS-saker og tosidige transportavtaler. Generelt utviklingsarbeid og utredning.

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Anne-Lise Junge Jensen

  • Baneseksjonen

    Seksjonen arbeider med saker som angår skinnegående transport og taubaner. Rammevilkår for jernbanesektoren. Etatsstyring av Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn. Forvaltning av statens eierinteresser i NSB AS, budsjett- og økonomisaker, forhandlinger om statlig kjøp av persontrafikktjenester på jernbanen. Analyser og utredninger vedrørende jernbanesektoren, internasjonale jernbanespørsmål, tilsynsoppgaver, langtidsplaner, lov- og forskriftsarbeid i banesektoren og andre juridiske og administrative saker.

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Cecilie T. Fjordbakk