Kyst- og miljøavdelingen (KMA)

Kyst- og miljøavdelingens ansvar inkluderer sjøtransport og havner, forebyggende sjøsikkerhet, beredskap mot akutt forurensing og departementets arbeid med miljøspørsmål og klimatilpasning. Avdelingen har også ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven, deler av Svalbardmiljøloven og deler av forurensningsloven.

Kyst- og miljøavdelingen har ansvaret for sjøtransport og havner, forebyggende sjøsikkerhet, beredskap mot akutt forurensing og departementets arbeid med miljøspørsmål og klimatilpasning.

Avdelingen følger opp vedtak for sjøtransport og forebyggende sjøsikkerhet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, fiskerihavne- og farledstiltak og drift og vedlikehold av maritim infrastruktur.

Ansvaret for samfunnet Jan Mayen ligger også i denne avdelingen.

Avdelingen har også ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven, deler av Svalbardmiljøloven og deler av forurensningsloven.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Sjøtransportseksjonen

  Seksjonens ansvar inkluderer etatsstyringen av Kystverket, oppfølging av vedtak for sjøtransporten som er besluttet i Nasjonal transportplan og ansvar for økonomiske spørsmål knyttet til drift og vedlikehold av maritim infrastruktur, lostjenesten og for kystkultur.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Thomas Kobro

 • Seksjon for sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing

  Seksjonens ansvar inkluderer forebyggende sjøsikkerhetstiltak, losordningen, den statlige beredskap mot akutt forurensning, statlige aksjoner og slepebåtberedskap. Seksjonen har dessuten ansvar for marin oljeforurensning i Arktis/nordområdene. Seksjonen har også ansvaret for EØS-koordineringen på sjøtransportområdet.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Petter Meier

 • Miljøseksjonen

  Ansvarlig for departementets arbeid med miljøspørsmål, deriblant virkemiddelbruk overfor miljøproblemer i samferdselssektoren. Miljøseksjonen koordinerer departementets arbeid med universell utforming. Seksjonen har videre ansvar for klimatilpasning, avgiftspolitiske saker spesielt knyttet til miljø- og transportavgifter og internasjonale miljøsaker.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Per-André Torper

 • Analyse- og budsjettseksjonen

  Seksjonen har ansvar for avdelingens budsjettarbeid og er ansvarlig for tilskudd til Redningsselskapet og driftstilskudd til Samfunnet Jan Mayen. Videre jobber seksjonen med langtidsplanlegging for sjøtransportsektoren og med å forbedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget på området, blant annet gjennom statistikk, varestrømsanalyser, transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser. Seksjonen koordinerer i tillegg avdelingens arbeid med forskning og utredning.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Esben Schlytter