Kyst- og miljøavdelingen (KMA)

Kyst- og miljøavdelingen har ansvar for kystforvaltning, herunder sjøtransport, havner og farleder, godsoverføring, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Videre koordinerer avdelingen departementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål i forhold til alle transportformer. Avdelingen har ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven, deler av Svalbardmiljøloven samt deler av forurensningsloven. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Kystseksjonen

    Kystseksjonen ivaretar ansvaret for sjøtransport, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Seksjonen følger opp tiltak innen sjøtransport og forebyggende sjøsikkerhet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, havne- og farledstiltak, godsoverføring fra veg til sjø og drift og vedlikehold av maritim infrastruktur. Seksjonen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap på kystforvaltningsområdet og ansvar for oppfølging av driften av samfunnet Jan Mayen. Seksjonen har ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven, deler av Svalbardmiljøloven og deler av forurensningsloven. Seksjonens ansvar inkluderer etatsstyringen av Kystverket og Senter for Oljevern og marint miljø. Seksjonen arbeider med å forbedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget på området, blant annet gjennom statistikk, varestrømsanalyser, transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser.

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Anita Christoffersen

  • Miljøseksjonen

    Ansvarlig for å koordinere departementets arbeid med miljø- og klimapørsmål, deriblant virkemiddelbruk overfor miljø- og klimaproblemer i samferdselssektoren. Miljøseksjonen koordinerer departementets arbeid med universell utforming. Seksjonen har videre ansvar for klimatilpasning, avgiftspolitiske saker spesielt knyttet til miljø- og transportavgifter og internasjonale miljøsaker.

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Per-André Torper