Kystseksjonen

Kystseksjonen ivaretar ansvaret for sjøtransport, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Seksjonen følger opp tiltak innen sjøtransport og forebyggende sjøsikkerhet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, havne- og farledstiltak, godsoverføring fra veg til sjø og drift og vedlikehold av maritim infrastruktur. Seksjonen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap på kystforvaltningsområdet. Seksjonen har ansvar for oppfølging av driften av samfunnet Jan Mayen og forvalter det statlige tilskuddet til Redningsselskapet. Seksjonen har ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven, deler av Svalbardmiljøloven og deler av forurensningsloven. Seksjonens ansvar inkluderer etatsstyringen av Kystverket og Senter for Oljevern og marint miljø. Seksjonen arbeider med å forbedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget på området, blant annet gjennom statistikk, varestrømsanalyser, transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser.
Til toppen