Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen (SØA)

Avdelingen har ansvar for koordinering av EØS-arbeidet i departementet, og oppfølging av dette i samsvar med Samferdselsdepartementets EØS-strategi. Videe har avdelingen ansvar for koordinering og utvikling av Nasjonal transportplan. Planseksjonen arbeider med utredning og analyse av problemstillinger på tvers av transportsektorene. Økonomiseksjonen samordner og styrer blant annet arbeidet med statsbudsjettet og statsregnskapet. Administrativ seksjon samordner interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Planseksjonen

  Seksjonen arbeider med utredning og analyse av problemstillinger på tvers av transportsektorene, særlig knyttet til utarbeiding av Nasjonal transportplan. Konkurranseflater og rammevilkår transportsektorene imellom. Utvikling av plan- og analyseverktøy. Arbeid med plansaker og stortingsmeldinger fra andre departementer. Koordinering av departementets arbeid knyttet til intelligente transportsystemer (ITS). Samordning og overordnet ansvar for forskning og utredning over departementets budsjett. Internasjonalt samarbeid om transportforskning, særlig gjennom ERA-NET Transport. Internasjonale saker med hovedvekt på planlegging og infrastruktur, særlig knyttet til Transeuropeiske nettverk (TEN) og Barents-samarbeidet. Samordning av det nordiske regjeringssamarbeidet på samferdselsområdet.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Siri Hall Arnøy

 • Økonomiseksjonen

  Samordning og styring av departementets budsjettarbeid. Avleggelse av statsregnskapet. Ansvaret for departementets interne budsjett og regnskap. Fellessaker på økonomiområdet, bl.a. generelle styringsopplegg, økonomiinstrukser og -fullmakter og budsjettutvikling. Fortolkning og anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Riksrevisjonssaker som ikke behandles av andre avdelinger.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marit Rønning

 • Administrativ seksjon

  Samordning og styring av departementets arbeid med interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling. Departementets personaladministrasjon, arbeidsmiljø, IKT-virksomhet og arkiv. Personalsaker for etatene, blant annet prinsipielle saker om lønns- og arbeidsforhold, fortolkning av lov- og regelverk og tiltak ved større bemanningsendringer.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Gyri Solnørdal Jenssen

Til toppen