Veg- og trafikksikkerhetsavdelingen (VTA)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Vegseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksvegene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen. Har ansvar for bompengefinansiering og for riksvegferjene. Trafikksikkerhets-- og beredskapsseksjonen styrer arbeidet med sikkerhet på tvers av de ulike transportformene og har ansvar for arbeidet med sivil beredskap på departementets område. Seksjonen har også ansvaret for deprtementets arbeid med trafikksikkerhet og ansvaret for vegtrafikkloven.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Vegseksjonen

    Rammevilkår og styringssystemer for Statens vegvesen. Etatsstyring av Statens vegvesen. Ansvar knyttet til planlegging, bygging, drift og bruk av veginfrastrukturen. Langtidsplanlegging og budsjetter innen vegsektoren. Bompengesaker og vegfinansiering. Miljøsaker for vegsektoren. Internasjonale vegsaker. Vegloven med forskrifter og spørsmål knyttet til plan- og bygningsloven.

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ola Brattegard

  • Trafikksikkerhets- og beredskapsseksjonen

    Samordning og styring av arbeidet med sikkerhet på tvers av de ulike transportformene og av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap innenfor departementets område. Utredning, analyser og politikkutforming i tilknytning til sikkerhet i vegtrafikken. Saker etter vegtrafikklovgivningen, taubaneloven og sikkerhetsloven. Ledelse og samordning av nasjonal transportberedskap. Internasjonalt samarbeid innen vegtransport og sivil transportberedskap.

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Lasse Lager