Senter for oljevern og marint miljø

Senter for oljevern og marint miljø er et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter som arbeider med oljevern og marin forsøpling. Senteret skal bidra til å nå de nasjonale målene for et renere hav.

Norge har en solid beredskap mot akutt forurensning, sterke kunnskapsmiljøer og produsenter av oljevernutstyr som hevder seg internasjonalt. For å sikre en god og effektiv beredskap mot akutt forurensning må vi sørge for at vi har oppdatert kunnskap om oljevern og at vi benytter den beste tilgjengelige teknologien.

Arbeidet med å begrense marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt er høyt prioritert av Regjeringen. Regjeringens arbeid og prioriteringer på dette området er omtalt iblant annet plaststrategien i Meld St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs - om avfallspolitikk og sirkulær økonomi og Meld St. 35 (2016-2017) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.

Senteret arbeider med å samle kunnskap om oljevern og marin forsøpling og gjøre denne tilgjengelig. Senteret skal videre bidra til å utvikle metoder og teknologi for opprydning etter oljeutslipp og marin forsøpling. Det er 15 ansatte på senteret, som har hovedkontor i Svolvær, Lofoten. Senteret samarbeider med Kystverket om forprosjektet for etableringen av nye testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl i Vesterålen. Senteret har et budsjett på 27,3 millioner kroner i 2020.

Tildelingsbrev/oppdragsbrev, årsrapporter og instrukser

Nettside: https://www.marintmiljo.no/