Senter for oljevern og marint miljø

Senter for oljevern og marint miljø er et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter som arbeider med oljevern og marin forsøpling. Senteret skal bidra til å nå de nasjonale målene for et renere hav.

Norge har en solid beredskap mot akutt forurensning, sterke kunnskapsmiljøer og produsenter av oljevernutstyr som hevder seg internasjonalt. For å sikre en god og effektiv beredskap mot akutt forurensning må vi sørge for at vi har oppdatert kunnskap om oljevern og at vi benytter den beste tilgjengelige teknologien.

Arbeidet med å begrense marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt er høyt prioritert av Regjeringen. Regjeringens arbeid og prioriteringer på dette området er omtalt iblant annet plaststrategien i Meld St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs - om avfallspolitikk og sirkulær økonomi og Meld St. 35 (2016-2017) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.

Senteret arbeider med å samle kunnskap om oljevern og marin forsøpling og gjøre denne tilgjengelig. Senteret skal videre bidra til å utvikle metoder og teknologi for opprydning etter oljeutslipp og marin forsøpling. Det er 15 ansatte på senteret, som har hovedkontor i Svolvær, Lofoten. Senteret samarbeider med Kystverket om forprosjektet for etableringen av nye testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl i Vesterålen. Senteret har et budsjett på 52,2 millioner kroner i 2021.

Regjeringen har besluttet at senteret skal målrettes mot marint miljø, og bli et nasjonal senter dedikert til dette arbeidet. Klima- og miljødepartementet overtar styringen av senteret. Ansvaret innen oljevern overføres til Kystverket, som også vil stå for den videre planleggingen av testfasiliteter på Fiskebøl. Endringene skjer fra 1. januar 2022. For mer informasjon, se pressemelding om beslutningen.

Tildelingsbrev/oppdragsbrev, årsrapporter og instrukser

Nettside: https://www.marintmiljo.no/