Samferdselsdepartementets statistikksider på ODIN

Nå finner du statistikk over de fleste av Samferdselsdepartementets områder gjennom vår nettside på Odin. (30.07.01)

Samferdselsstatistikk

SamferdselsstatistikkVelkommen til Samferdselsdepartementets statistikksider på ODIN! Ved å klikke på lenkene under, kommer du fram til statistikk og tall for de fleste av departementets fagområder.

Samferdselsdepartementet har ingen egen statistikkpublikasjon, men vi har i stedet laget en oversikt over andre statistikkilder. Statistikkene er gruppert etter område:
| Generell samferdselsstatistikk | Veg | Sjøtransport | Jernbane | Luftfart | Post | Tele |

Vi har også samlet pekere til statistikker fra Europa:
| linkintHoveddelEUEU og Europa | linkintHoveddel1Andre nordiske landAndre nordiske land |

Nederst på siden viser vi til en rekke andre norske og internasjonale nettsteder med aktuell statistikk, som enten kan leses på nettet eller bestilles:
| linkintHoveddel1Andre kilderAndre kilder til relevant statistikk |

Generell transportstatistikk

Transportøkonomisk institutt
Transportøkonomisk institutt har utarbeidet statistikk over blant annet gods- og persontransport. Deler av statistikken ligger på nettet.
linkurlhttp://www.toi.no/_blankTransportøkonomisk institutt

Statistisk sentralbyrå
linkurlhttp://www.ssb.no/emner/10/12/_blank
linkurlhttp://www.ssb.no/emner/10/12/_blankStatistikk om innenlands transport, etter transportmåte

Veg

Statens vegvesen
Tall og statistikk for blant annet riks- og fylkesveger, trafikkutvikling, bompenger, veglengder, antall skadde og drepte i trafikken og luftforurensning fra vegtrafikken.
linkurlhttp://www.vegvesen.no/servlet/Satellite?cid=1069340996718&pagename=vegvesen%2FPage%2FSVVsubSideInnholdMal&c=Page_blank Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå - Veitransport
Statistikk om vegnettet (offentlige veger, skogsbilveger, gang- og sykkelveger langs riksveg), motorkjøretøyer (bestand og eierskifter) og førerkort. Lastebilundersøkelsen (tall for vognkilometer, transportmengde, transportarbeid, vareslag og fraktinntekter). Rutebilstatistikk (godstransporter med tilskudd og selskaper med løyve for personrutevirksomhet). Måneds- og årsstatistikk over vegtrafikkulykker på grunnlag av politiets rapporter om trafikkulykker med personskade.
linkurlhttp://www.ssb.no/emner/10/12/20/_blankVegtransport

Statistisk sentralbyrå- Tjenester knyttet til transport
Bl. a. lasting og lossing, drift av gods- og transportsentraler, drift av parkeringsplasser og parkeringshus, drift av bomstasjoner og andre tjenester tilknyttet landtransport. Den omfatter videre bilutleie og utleie av lastebiler, busser mv.
linkurlhttp://www.ssb.no/emner/10/12/60/_blankTjenester tilknyttet transport og

Statistisk sentralbyrå – Veitrafikkulykker
linkurlhttp://www.ssb.no/emner/10/12/20/vtu/_blank
linkurlhttp://www.ssb.no/emner/10/12/20/vtu/_blankVeitrafikkulykker

linkurlhttp://www.ssb.no/emner/10/12/20/vtu/_blankTrygg Trafikk
linkurlhttp://www.tryggtrafikk.no/Norsk/Ulykkesoversikt/_blank
linkurlhttp://www.tryggtrafikk.no/Norsk/Ulykkesoversikt/_blankTrygg Trafikks ulykkesstatistikk

Stor-Oslo Lokaltrafikk
linkurlhttp://www.slas.no/_blankPassasjerstatistikk (Om SL – Trafikktall)

Sjøtransport

(Merk: Samferdselsdepartementet har bare ansvar for Hurtigruten og riksvegferjer.)

Statistisk sentralbyrå – Sjøtransport
Opplysninger om den norske handelsflåten, godsopplysninger om skip i innenriksfart, passasjerer i fergetrafikk mellom Norge og utlandet, sjøulykker, bemanningstall på norskregistrerte skip, skip i norsk utenriksfart, passasjeropplysninger for Hurtigruta og havnestatistikk.
linkurlhttp://www.ssb.no/emner/10/12/40/_blankSjøtransport

Jernbane

Jernbaneverket
Tall og statistikk for trafikk, ulykker og uhell innen jernbanetransport og utviklingen av jernbanenettet.
linkurlhttp://www.jernbaneverket.no/multimedia/archive/01569/_rsmelding_2004_1569065a.pdf_blank Jernbanestatistikk

NSB BA
Nøkkeltallfor årsresultat, persontrafikk, godstrafikk, rullende materiell og ansatte.
linkurlhttp://www.nsb.no/internet/no/Om_NSB/tertialrapporter/_blankNSB AS´ årsrapporter

Statens jernbanetilsyn
Tall på skadde og drepte som følge av jernbanevirksomhet.
linkurlhttp://www.jernbanetilsynet.no/Pressesenteret/Arsrapporter.asp_blank Statens jernbanetilsyns årsrapport

Statistisk sentralbyrå – Jernbanetransport
Statistikken over jernbane omfatter blant annet banenettet, rullende materiell, trafikk- (person- og godstransport) og regnskapstall.
linkurlhttp://www.ssb.no/emner/10/12/10/_blankJernbanetransport

International Railway Statistics
Statistikk som utgis av International Union of Railways (UIC). Dekker jernbanens sammensetning og ressurser, produksjon og trafikktall, økonomiske data og utviklingen i passasjer- og godstransport.
linkurlhttp://www.uic.asso.fr/stats/_blankInternational Railway Statistics

Luftfart

Avinor AS
Oppdaterte månedlige og årlige tall og statistikk for norsk luftfart.
linkurlhttp://www.avinor.no/Norsk/Om_oss/Arsrapporter/_blankTrafikkstatistikk

Luftfartstilsynet
Tall og statistikk over ulykker og hendelser i luftfarten.
linkurlhttp://www.luftfartstilsynet.no/beretning02/_blankLuftfartstilsynet

Statistisk sentralbyrå - Lufttransport
Måneds- og årsstatistikken over norsk luftfart gir opplysninger om passasjerer på innenlandske ruter og reisende til utlandet fra norske flyplasser, foruten om frakt og post.
linkurlhttp://www.ssb.no/emner/10/12/50/_blankLufttransport

Post

Post- og teletilsynet
Utvikling i målte fremsendingstider for A-post, antall inn- og utleveringer av sendinger og tall vedrørende en rekke andre av tjenestene til Posten Norges BA.
linkurlhttp://www.npt.no/portal/page?_pageid=121,47046&_dad=web&_schema=PORTAL&p_url=/pt_internet/venstremeny/publikasjoner/publikasjoner.html_blank Poststatistikk

Statistisk sentralbyrå- Post- og telekommunikasjon
Poststatistikken omfatter hovedtall for antall postkontor, antall ansatte, antall postsendinger og resultatregnskap.
linkurlhttp://www.ssb.no/emner/10/12/70/_blankPost og telekommunikasjon

Teletjenester

Post- og teletilsynet
Diverse tall og statistikk vedrørende det norske telemarkedet, mobiltelefoni, overføringskapasitet og takster.
linkurlhttp://www.npt.no/portal/page?_pageid=121,47046&_dad=web&_schema=PORTAL&p_url=/pt_internet/venstremeny/publikasjoner/publikasjoner.html_blank Telestatistikk

Statistisk sentralbyrå -Post- og telekommunikasjon
Telekommunikasjonsstatistikken gir opplysninger om ekspedisjonssteder, telefontilknytninger, telefon-, telegram- og telekstrafikk, radiotrafikk ved kystradiostasjonene, antall ansatte, resultatregnskap og investeringer.
linkurlhttp://www.ssb.no/emner/10/12/70/_blankPost og telekommunikasjon

Europa og EU

EU – Transport in figures
Generell transportstatistikk for EU-landene: Veg, jernbane, innenlandske vannveger, sjøtransport, luftfart og oljeledninger. Dekker bl. a. infrastruktur, godstransport, persontransport, sykkel, sikkerhet og miljø. Transportstatistikk for Sentral- og Øst-Europa. Statistiske sammenlikninger mellom EU og USA og Japan.
linkurlhttp://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/&product=EU_transport&depth=2_blank Transport in figures

Eurostat – transport
Eurostat er EUs statistiske byrå (EU-kommisjonens generaldirektorat for statistikk – DG Eurostat). Statistikken har et eget område for transport.
linkurlhttp://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=0,1136228,0_45572942&_dad=portal&_schema=PORTAL_blank Eurostat - transport

Den europeiske transportministerkonferansen (CEMT)
Statistikk for trender i transportsektoren, passasjer- og godstransport, trafikkulykker og utviklingstall for de vel 40 landene som deltar i OECD-samarbeidet.
linkurlhttp://www.oecd.org/cem/stat/index.htm_blankCEMT - statistics

Transportstatistikk fra andre nordiske land

Danmark
linkurlhttp://www.dst.dk/homedk/TilSalg/abonnementer/StE/emneopdelt.aspx?msi=12_blank
linkurlhttp://www.dst.dk/homedk/TilSalg/abonnementer/StE/emneopdelt.aspx?msi=12_blank Danmark Statistikk: Statistikk etter emne

Sverige
linkurlhttp://www.scb.se/templates/Amnesomrade____10070.asp_blank
linkurlhttp://www.scb.se/templates/Amnesomrade____10070.asp_blankSvensk statistiknätet: Transporter och Kommunikationer

Andre kilder til relevant statistikk

Transportøkonomisk institutt
linkurlhttp://www.toi.no/_blank
linkurlhttp://www.toi.no/_blankwww.toi.no

Statistisk sentralbyrå
linkurlhttp://www.ssb.no/_blank
linkurlhttp://www.ssb.no/_blankwww.ssb.no

Statens institutt for folkehelse
linkurlhttp://www.folkehelsa.no/_blank
linkurlhttp://www.folkehelsa.no/_blankwww.folkehelsa.no

Opplysningskontoret for Veitrafikken
linkurlhttp://www.ofv.no/_blank
linkurlhttp://www.ofv.no/_blankwww.ofv.no

OECD
linkurlhttp://www.oecd.org/statistics/_blank
linkurlhttp://www.oecd.org/statistics/_blankwww.oecd.org/statistics/

Economic Commission forEurope(UNECE)
Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe
Statistics of Road Accidents in Europe
linkurlhttp://www.unece.org/_blankwww.unece.org

International Air Transport Association (IATA)
World Air Transport Statistics
linkurlhttp://www.iata.org/_blankwww.iata.org

Airports Council International (ACI)
European Airports Traffic Report
linkurlhttp://www.aci-europe.org/_blankwww.aci-europe.org

International Road Federation (IRF)
World Road Statistics
linkurlhttp://www.irfnet.org/_blankwww.irfnet.org

European Cyclist's Federation (ECF)
linkurlhttp://www.ecf.com/_blank
linkurlhttp://www.ecf.com/_blankwww.ecf.com

The Universal Postal Union
Postal statistics
linkurlhttp://www.upu.int/_blankwww.upu.int

Til toppen