Spm18- Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjett for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 18: Kap. 1320 Statens vegvesen - E6 i Fauske, Nordland

Hvilket tidsperspektiv er lagt til grunn for flytting av E6 ut av Fauske sentrum, og hvilken kostnadsramme legges til grunn? (Omlegging av Rv 80 holdes utenfor dette.)

Svar:

I kommuneplanens arealdel er det vist en trasé for omlegging av E6 forbi Fauske. Kostnadene ved en slik omlegging er grovt beregnet til 215 mill. kr. Omleggingen vil i liten grad avlaste sentrum for trafikk. Trafikkberegninger viser at en slik løsning vil redusere trafikken gjennom sentrum med om lag 10 pst. Det er derfor satt i gang planlegging av miljøgate gjennom Fauske sentrum.

Omlegging av E6 forbi Fauske er ikke prioritert i handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan 2002-2011. Fylkeskommunen hadde ingen merknader til dette da de behandlet handlingsprogrammet i juni 2001.

VEDLEGG
Til toppen