Spm19 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 19:Taubanetilsynet – Oppfølging spørsmål/svar nr. 11

I behandlingen av Nasjonal Transportplan ber komiteen om at taubanetilsynet vurderes i sammenheng med andre tilsynsoppgaver. I svar på spørsmål 11 mener departementet at andre sikkerhetstilsyn enn jernbanetilsynet er mest hensiktsmessig når slik samordning skal vurderes.

- Hvilket eller hvilke andre sikkerhetstilsyn ser departementet det som aktuelt å samordne Taubanetilsynet med?

- Har departementet tatt eller vil det ta, noe initiativ for å få samordnet Taubanetilsynet med andre tilsynsorgan, jf. komiteens syn i Innst. S. nr. 119 (2000-2001)?

Svar:

Det har tidligere vært tatt initiativ for å vurdere forvaltningsmessige forhold knyttet til tivoliloven, taubaneloven og produktkontrolloven med sikte på en mulig fremtidig samling av bestemmelsene under Barne- og familiedepartementet.

Regjeringen har nå besluttet at Arbeids- og administrasjonsdepartementet tar initiativ til at departementstilknytningen og oppgaveavgrensningen for tilsyn vurderes nærmere i samråd med berørte departementer.

Taubanetilsynets departementstilknytning, herunder evt. samordning med andre sikkerhetstilsyn, vil derfor måtte vurderes i forbindelse med dette arbeidet og gjøres sammen med berørte departementer.

VEDLEGG
Til toppen