Statsbudsjettet 2001

Statsbudsjettet 2001

På denne siden vil du finne dokumenter knyttet til statsbudsjettet for 2001: Forslag til og revisjoner av budsjettet, innstillinger til Stortinget, pressemeldinger og annen nyttig informasjon om budsjettarbeidet.


Om budsjettarbeidet (informasjon på Finansdepartementets nettsider)
Om budsjettarbeidet i Stortinget (informasjon på Stortingets nettsider)

Forslag til statsbudsjett 2001

Statsbudsjettet for 2001 ble lagt fram 4. oktober 2000 av regjeringen Stoltenberg. Endringer i budsjettforslaget ble lagt fram 10. november.

St.prp. nr. 1 (2000-2001) Samferdselsdepartementets fagproposisjon

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5 (2000-2001) Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2001 vedrørende jernbaneformål, samferdselsberedskap og post og telekommunikasjoner mv.

Pressemeldinger

Stortingets behandling

Samferdselsdepartementet v/statsrådens svar på samferdselskomiteens spørsmål i forbindelse med behandlingen av forslag til statsbudsjett for 2001 (Viser til Stortingets nettsider)

B.innst.S.nr.13 (2000-2001) Innstilling fra samferdselskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 vedkommende rammeområde 18, Fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet (07.12.00) (Viser til Stortingets nettsider)

Referat fra debatten i Stortinget i forbindelse med samferdselskomiteens behandling av forslag til statsbudsjett 2001 (13.12.00) (Viser til Stortingets nettsider)

Vedtatt budsjett 2001 (Viser til Stortingets nettsider)

Revidert nasjonalbudsjett 2001

De sakene som ligger under Samferdselsdepartementets ansvarsområde og som ble lagt fram i revidert nasjonalbudsjett, ble presentert i en samleproposisjon 11. mai 2001.

St. prp. nr 76 (2000-2001) om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Pressemeldinger

Stortingets behandling

Innst.S.nr.325 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001 – kap. 18 Samferdselsdepartementet (08.06.01) (Viser til Stortingets nettsider)

Referat fra debatten i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (15.06.01) (Viser til Stortingets nettsider)

Endringer i statsbudsjettet for 2001

Forslag til endringer i statsbudsjettet for 2001 (såkalt nysaldering) ble lagt fram 16. november 2001.

St.prp. nr. 18 (2001-2002) Om endring av løyvingar mv. for 2001 på Samferdselsdepartementets område

Pressemeldinger

Stortingets behandling

Innst.S.nr.73 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001 (13.12.01) (Viser til Stortingets nettside)

Referat fra debatten i Stortinget i forbindelse med behandlingen av nysalderingen av budsjettet for 2001 (19.12.01) (Viser til Stortingets nettside)

VEDLEGG
Til toppen